Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка галузевих ринків»

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Масштабні соціально-економічні перетворення, що мають місце в світовій економіці та в Україні актуалізують питання формування сучасної економічної культури населення, поглиблення економічної освіти. Актуальним є виховання людини здатної сприймати ринкові перетворення, легко адаптуватися до змін у житті, вільно оперувати основними економічними поняттями. У сучасних умовах освіта повинна бути спрямована на формування у молоді глибокого розуміння явищ, процесів, відносин в економічній системі, а також засобів і способів розв’язання економічних проблем. На вирішення зазначених проблем і спрямоване вивчення курсу «Економіка галузевих ринків», мета якого полягає в формуванні системи знань і практичних навичок про сучасні напрямки економічної теорії, вивчення базових концепцій, основних шкіл і методів дослідження галузевих ринків. У запропонованому методичному посібнику для самостійного вивчення курсу «Економіка галузевих ринків» відображені основні економічні поняття та категорії, розроблені плани семінарських занять, запропоновані завдання для самостійної роботи студентів, запропонована необхідна література, визначені засоби діагностики успішності навчання і критерії їх оцінювання. Масштабные социально-экономические преобразования, которые имеют место в мировой экономике и в Украине актуализируют вопросы формирования современной экономической культуры населения, углубление экономического образования. Актуальным является воспитание человека способного воспринимать рыночные преобразования, легко адаптироваться к изменениям в жизни, свободно оперировать основными экономическими понятиями. В современных условиях образование должно быть направлено на формирование у молодежи глубокого понимания явлений, процессов, отношений в экономической системе, а также средств и способов решения экономических проблем. На решение указанных проблем и направлено изучение курса «Экономика отраслевых рынков», цель которого заключается в формировании системы знаний и практических навыков о современных направлениях экономической теории, изучение базовых концепций, основных школ и методов исследования отраслевых рынков. В предложенном методическом пособии для самостоятельного изучения курса «Экономика отраслевых рынков» отражены основные экономические понятия и категории, разработаны планы семинарских занятий, предложены задания для самостоятельной работы студентов, предложена необходимая литература, определенные средства диагностики успешности обучения и критерии их оценивания. Large-scale socio-economic transformations that take place in the world economy and in Ukraine bring up to date the formation of a modern economic culture of the population, the deepening of economic education. Relevant is the education of a person who is able to perceive market transformations, easily adapt to changes in life, freely operate with basic economic concepts. In modern conditions, education should be aimed at forming in young people a deep understanding of phenomena, processes, relations in the economic system, as well as means and methods for solving economic problems. The study of the course “Economics of sectoral markets” is aimed at solving these problems, the goal of which is to create a system of knowledge and practical skills on modern areas of economic theory, the study of basic concepts, basic schools and research methods of sectoral markets. The proposed methodological manual for self-study of the course “Economics of sectoral markets” reflects the basic economic concepts and categories, developed plans for seminars, proposed tasks for independent work of students, suggested the necessary literature, certain tools for diagnosing educational success and criteria for their evaluation.
Опис
Ключові слова
економіка, галузеві ринки, економічна освіта, самостійна робота, экономика, отраслевые рынки, экономическое образование, самостоятельная работа, economy, industry markets, economic Education, independent work
Цитування
Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студентів економічного факультету освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціалізації «Економічна теорія» / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. О. О. Зеленько. – Харків : ХНПУ, 2018. – 67 с.