ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ БАТЬКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДУ, Гельветика
Анотація
Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури у статті розглянуто вплив засобів масової інформації (мережа Інтернет, телебачення, преса) на педагогічну освіту батьків у сучасних умовах в Україні. Установлено, що виходячи з особливостей сімейного виховання, необхідно донести до батьків їх провідну роль у формуванні особистості, зокрема і через засоби масової інформації. З’ясовано, що розповсюдження педагогічних знань серед батьків і громадськості сприяє підвищенню рівня їх педагогічної освіти. Исходя из анализа психолого-педагогической литературы в статье рассмотрено влияние средств массовой информации (сеть Интернет, телевидение, пресса) на педагогическое образование родителей в современных условиях в Украине. Установлено, что исходя из особенностей семейного воспитания, необходимо донести до родителей их ведущую роль в формировании личности, в том числе и через средства массовой информации. Выяснено, что распространение педагогических знаний среди родителей и общественности способствует повышению уровня их педагогического образования. The article considers the influence of the media (Internet, television, press) on pedagogical education of parents in modern conditions in Ukraine based on the analysis of psychological and pedagogical literature. In the course of scientific research it was found that based on the characteristics of family education, parents should bring their leading role in personalities development, including through the mass media. It was found that the distribution of pedagogical knowledge among parents and the public contributes to the improvement of their teacher education.
Опис
Ключові слова
сім’я, засоби масової інформації, педагогічна освіта батьків, педагогічна культура батьків, сімейне виховання, семья, средства массовой информации, педагогическое образование родителей, педагогическая культура родителей, семейное воспитание, family, media, pedagogical education of parents, pedagogical culture of parents, family education
Цитування
Єсьман І. В. Вплив засобів масової інформації на педагогічну освіту батьків у сучасних умовах в Україні / І. В. Єсьман // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки. - Херсон, 2016. - Вип. 71, т. 2. - С. 58-61.