Робоча програма та методичні рекомендації до курсу “Економіка природокористування. Заповідна справа” для студентів спеціальностей 6.020302 (Середня освіта. Історія) всіх форм навчання

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з економіки природокористування та заповідної справи призначені для студентів, які навчаються на історичному факультеті в групах географічної спеціалізації. Текстовий матеріал відповідає програмному матеріалу з економіки природокористування, яку вивчають на історичному факультеті. У посібнику висвітлено основні теми курсу й рекомендації до їх вивчення, а саме – поняття природокористування, види природних ресурсів, статистика та економічна оцінка природних ресурсів, державне регулювання природокористуванням ; формування заповідних територій. Методические рекомендации по экономике природоиспользования и заповедного дела предназначены для студентов, обучающихся на историческом факультете в группах географической специализации. Текстовый материал соответствует программному материалу по экономике природоиспользования, которую изучают на историческом факультете. В пособии отражены основные темы курса и рекомендации к их изучению, а именно - понятие природоиспользования, виды природных ресурсов, статистика и экономическая оценка природных ресурсов, государственное регулирование природоиспользованием ; формирование заповедных территорий. Guidelines on the economics of nature management and conservation are intended for students studying at the Faculty of History in groups of geographical specialization. Textual material corresponds to the program material on environmental economics, which is studied at the Faculty of History. The manual reflects the main topics of the course and recommendations for their study, namely - the concept of environmental management, types of natural resources, statistics and economic assessment of natural resources, government regulation of environmental management; the formation of protected areas.
Опис
Ключові слова
географія, економіка природокористування, заповідна справа, география, экономика природоиспользования, заповедное дело, geography, environmental economics, reserved matter
Цитування
Муромцева Ю. І. Робоча програма та методичні рекомендації до курсу “Економіка природокористування. Заповідна справа” для студентів спеціальностей 6.020302 (Середня освіта. Історія) всіх форм навчання : метод. рек. / Ю. І. Муромцева ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, каф. Географії. – Харків, ХНПУ. – 2016. – 40 с.