Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2190
Title: Лексичні засоби вербалізації задоволення у сучасній англійській мові
Other Titles: Лексические средства вербализации удовольствия в современном английском языке
Lexical means of verbalization of pleasure in modern еnglish
Authors: Панасенко, С.
Яценко, М. О.
Keywords: англійська мова
лексичні засоби
вербалізація задоволення
лінгвістичні дослідження
английский язык
лексические средства
вербализация удовольствия
лингвистические исследования
еnglish language
lexical means
verbalization of pleasure
linguistic research
Issue Date: 15-Mar-2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ПХДПУ)
Citation: Панасенко С. Лексичні засоби вербалізації задоволення у сучасній англійській мові / С. Панасенко, М. О. Яценко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство : точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 15 берез. 2018 р. / Держ. вищ. навч. закл. «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди ; [редкол. : К. І. Мізін (гол. ред.) та ін.]. ‒ Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2018. – C. 35–36.
Abstract: У данній статті автор розкриває актуальність лексичного засобу вербалізації задоволення у сучасній англійській мові, яка зумовлена антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень, яка передбачає не тільки вивчення мовної системи у її відношенні до людини-мовця але й залучення до дослідження людини як мовної особистості, що пізнається за допомогою багатоманітності синонімічних одиниць, що вживаються у мовленні. Одним із пріоритетних напрямків сучасних лінгвокогнітивних досліджень стає вивчення взаємодії мови та емоційної сфери людини, що пояснюється важливою роллю емоцій у життєдіяльності людини. В данной статье автор раскрывает актуальность лексического средства вербализации удовольствия в современном английском языке, которая обусловлена ​​антропоцентрической направленностью современных лингвистических исследований, которая предусматривает не только изучение языковой системы в ее отношении к человеку-говорящему, но и привлечение к исследованию человека как языковой личности, познается с помощью многообразия синонимических единиц, употребляемых в речи. Одним из приоритетных направлений современных лингвокогнитивных исследований становится изучение взаимодействия языка и эмоциональной сферы человека, что объясняется важной ролью эмоций в жизнедеятельности человека. In this article, the author reveals the relevance of the lexical means of verbalization of pleasure in modern English, which is caused by the anthropocentric orientation of modern linguistic research, which involves not only the study of the language system in its relation to the person speaking, but also the involvement in the study of a person as a language personality, is learned with the help of a variety of synonymous units used in speech. One of the priorities of modern linguistic cognitive research is the study of the interaction of the language and the emotional sphere of a person, which is explained by the important role of emotions in human life.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2190
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Панасенко С. .pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.