Розвиток творчої активності учнів початкових класів : використання інтелект-карт

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
"WORLD Science", Ajman, United Arab Emirates
Анотація
У статті розглядаються шляхи розвитку творчих здібностей учнів за допомогою інтелектуальної карти. На основі педагогічних і психологічних досліджень проаналізовано погляди вчених на використання смарт-карт в навчальному процесі. Визначається, що творча діяльність є формою самовираження і пізнання світу, основою саморозвитку. У психолого-педагогічних основах розвитку творчої діяльності існують певні умови, критерії, принципи та закономірності. Засобом розвитку творчої активності є метод структурування інформації з використанням карт розуму, створений психологом Тоні Бузеіном. Доведено, що інтелектуальна карта є графічним відображенням процесу мислення випромінює статі. Переваги інтелектуальної карти: чіткість, структура, послідовність, візуалізація інформації. Наведено способи використання смарт-карт в навчальному процесі, зокрема на уроках математики: мотивація та актуалізація навчання, пояснення нового матеріалу, систематизація та узагальнення знань. В статье рассматриваются пути развития творческих способностей учащихся с помощью интеллектуальной карты. На основе педагогических и психологических исследований проанализированы взгляды ученых на использование смарт-карт в учебном процессе. Определяется, что творческая деятельность является формой самовыражения и познания мира, основой саморазвития. В психолого-педагогических основах развития творческой деятельности существуют определенные условия, критерии, принципы и закономерности. Средством развития творческой активности является метод структурирования информации с использованием карт разума, созданный психологом Тони Бузеином. Доказано, что интеллектуальная карта является графическим отображением процесса мышления излучающего пола. Преимущества интеллектуальной карты: четкость, структура, последовательность, визуализация информации. Приведены способы использования смарт-карт в учебном процессе, в частности на уроках математики: мотивация и актуализация обучения, объяснение нового материала, систематизация и обобщение знаний. The article considers the ways of development of creative abilities of pupils by means of intelligent card. On the basis of pedagogical and psychological research analyzed the views of scientists on the use of smart cards in the learning process. Determined that creative activity is a form of self-expression and cognition of the world, the basis of self-development. Psycho-pedagogical bases of developmentof creative activity there are certain conditions, criteria, principles and laws. Means of development of creative activity is the method of structuring the information using mind maps, authored by psychologist Tony Buzein. It is proved that the intelligence map is a graphical display of the process of thinking radiant floor. The advantages of intelligent card: clarity, structure, consistency,visualizationof information. Given the way the use of smart cards in the learning process, in particular in mathematics lessons: motivation and actualization of learning, explanation of new material, systematization and generalization of knowledge.
Опис
Ключові слова
креативність, інтелект, початкова освіта, уява, мислення, здібності, інтелект-карти, креативность, интеллект, начальное образование, воображение, мышление, способности, интеллект-карты, creativity, intelligence, primary education, imagination, thinking, ability, mind maps
Цитування
Доценко С. О. Розвиток творчої активності учнів початкових класів : використання інтелект-карт / С. О. Доценко // Word science : international scientific and practical conf. Top Actual Researches in Modern Science : рroceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Ajman, UAE, July 31, 2017. – Ajman : WORLD Science, 2017. – № 8 (24), Vol. 4. – P. 30–35.