Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДоценко, С. О.-
dc.date.accessioned2019-02-18T16:52:14Z-
dc.date.available2019-02-18T16:52:14Z-
dc.date.issued2017-06-09-
dc.identifier.citationДоценко С. О. Stеm-освіта як засіб розвитку творчих здібностей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі / С. О. Доценко // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті : сучасний погляд : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет конф., Харків, 9 черв. 2017 р. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, Каф. економіки підприємства. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 160–163.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2138-
dc.description.abstractУ данній статті автор розкриває головний вектор національної освіти - перехід до stem-освіти, що сприяє підвищенню якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, готових до діяльності у нових соціокультурних умовах, здатних приймати оригінальні та адекватні до ситуації рішення, бачити перспективи та планувати стратегії й тактики розвитку ефективної міжособистісної взаємодії. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема активізації творчого потенціалу майбутнього фахівця, розвиток творчих здібностей, залучення їх до творчої та дослідницької діяльності. В данной статье автор раскрывает главный вектор национального образования - переход к stem-образованию, что способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к деятельности в новых социокультурных условиях, способных принимать оригинальные и адекватные по ситуации решения, видеть перспективы и планировать стратегию и тактику развития эффективного межличностного взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема активизации творческого потенциала будущего специалиста, развитие творческих способностей, привлечение их к творческой и исследовательской деятельности. In this article, the author reveals the main vector of national education - the transition to stem-education, which contributes to improving the quality of training highly qualified specialists who are ready to work in new sociocultural conditions, able to make original and adequate decisions on the situation, see prospects and plan the strategy and tactics of effective development. interpersonal interaction. Under these conditions, the problem of enhancing the creative potential of a future specialist, the development of creative abilities, and their involvement in creative and research activities are of particular relevance.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Каф. економіки підприємстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectstеm-освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворчі здібностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні фахівціuk_UA.UTF-8
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectstеm-образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческие способностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие специалистыuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectstem-educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative skillsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture specialistsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher educational institutionsuk_UA.UTF-8
dc.titleStеm-освіта як засіб розвитку творчих здібностей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeStеm-образование как средство развития творческих способностей будущего специалиста в высшем учебном заведенииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeStom-education as a means of developing the creative abilities of a future specialist in a higher educational institutionuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доценко С. О. .pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.