Stеm-освіта як засіб розвитку творчих здібностей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Каф. економіки підприємства
Анотація
У данній статті автор розкриває головний вектор національної освіти - перехід до stem-освіти, що сприяє підвищенню якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, готових до діяльності у нових соціокультурних умовах, здатних приймати оригінальні та адекватні до ситуації рішення, бачити перспективи та планувати стратегії й тактики розвитку ефективної міжособистісної взаємодії. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема активізації творчого потенціалу майбутнього фахівця, розвиток творчих здібностей, залучення їх до творчої та дослідницької діяльності. В данной статье автор раскрывает главный вектор национального образования - переход к stem-образованию, что способствует повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к деятельности в новых социокультурных условиях, способных принимать оригинальные и адекватные по ситуации решения, видеть перспективы и планировать стратегию и тактику развития эффективного межличностного взаимодействия. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема активизации творческого потенциала будущего специалиста, развитие творческих способностей, привлечение их к творческой и исследовательской деятельности. In this article, the author reveals the main vector of national education - the transition to stem-education, which contributes to improving the quality of training highly qualified specialists who are ready to work in new sociocultural conditions, able to make original and adequate decisions on the situation, see prospects and plan the strategy and tactics of effective development. interpersonal interaction. Under these conditions, the problem of enhancing the creative potential of a future specialist, the development of creative abilities, and their involvement in creative and research activities are of particular relevance.
Опис
Ключові слова
stеm-освіта, творчі здібності, майбутні фахівці, вищі навчальні заклади, stеm-образование, творческие способности, будущие специалисты, высшие учебные заведения, stem-education, creative skills, future specialists, higher educational institutions
Цитування
Доценко С. О. Stеm-освіта як засіб розвитку творчих здібностей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі / С. О. Доценко // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті : сучасний погляд : матеріали Всеукр. наук.-метод. інтернет конф., Харків, 9 черв. 2017 р. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, Каф. економіки підприємства. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 160–163.