Актуалізація духовної православної музичної спадщини Слобожанщини в хоровому класі

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обґрунтовано актуальність використання найкращих зразків православного хорового співу Слобожанщини на заняттях в хоровому класі музичних факультетів вищих навчальних закладів освіти. Підкреслено, що вивчення духовної музичної спадщини нашого краю сприяє професійному та духовному росту майбутніх учителів музичного мистецтва. В статье обоснована актуальность использования лучших образцов православного хорового пения Слобожанщины на занятиях в хоровом классе музыкальных факультетов высших учебных заведений. Подчеркнуто, что изучение духовной музыкального наследия нашего края способствует профессиональному и духовному росту будущих учителей музыкального искусства. The article substantiates the relevance of using the best examples of Orthodox choral singing of Slobozhanshchina in the classroom in the choral class of music faculties of higher educational institutions. It was emphasized that the study of the spiritual musical heritage of our region contributes to the professional and spiritual growth of future teachers of musical art.
Опис
Ключові слова
православна духовна музика, Слобожанщина, хоровий спів, хоровий клас, студентські роботи, православная духовная музыка, Слобожанщина, хоровое пение, хоровой класс, студенческие работы, оrthodox sacred music, Slobozhanshchina, choral singing, choral class, student work
Цитування
Галушкін Г. С. Актуалізація духовної православної музичної спадщини Слобожанщини в хоровому класі / Г. С. Галушкін, В. В. Королевський // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 26–27.