Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Наукова діяльність є невід’ємною складовою освіти в університетах і починається з наукових досліджень науково-педагогічних працівників. Наукові дослідження здійснюються в межах науково-дослідницької діяльності. Під цим поняттям розуміють цілеспрямоване пізнання, основними формами якого є кандидатські або докторські дисертації. Процес написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук умовно можна розділити на етапи, які можуть дещо відрізнятися залежно від організації, де було виконано та захищено дисертаційну роботу. Тому головне призначення цього покажчика – полегщити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році. Научная деятельность является неотъемлемой составляющей образования в университетах и начинается с научных исследований научно-педагогических работников. Научные исследования осуществляются в рамках научно-исследовательской деятельности. Под этим понятием понимают целенаправленное познание, основными формами которого являются кандидатские или докторские диссертации. Процесс написания и защиты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук условно можно разделить на этапы, которые могут отличаться в зависимости от организации, где было выполнено и защищено диссертационную работу. Поэтому главное назначение этого указателя - облегчить поиск и помочь преподавателям высших учебных заведений ознакомиться с кандидатскими и докторскими диссертациями, поступившими в фонд библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2017 году. Scientific activity is an integral part of education at universities and begins with the scientific research of scientific and pedagogical workers. Scientific research is carried out within the framework of research activities. Under this notion understood the purposeful knowledge, the main forms of which are candidate or doctoral dissertations. The process of writing and protecting dissertations for the academic degrees of a doctor and a candidate of sciences can be divided into stages that may vary slightly depending on the organization where the dissertation work was performed and defended. Therefore, the main purpose of this index is to facilitate the search and help teachers of higher educational establishments to get acquainted with candidate and doctoral theses that came to the library of the KNPU named after G. S. Skovoroda in 2017.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, докторські дисертації, кандидатські дисертації, библиографический указатель, докторские диссертации, кандидатские диссертации, bibliographic index, doctoral dissertations, candidate's theses
Цитування
Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2017 році : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. бібліотека ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. за вип. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2018. – 12 с.