Щодо ролі актів Міжнародної організації праці в регулюванні трудових відносин в Європейському Союзі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Accent Graphics Communications, SRC “Slavic world”, Hamilton
Анотація
Досліджена роль Міжнародної організації праці в світовому регулюванні праці. З моменту запровадження зазначеної організації і дотепер головним напрямом її діяльності є прийняття конвенцій та рекомендацій в сфері праці, а також контроль за їх застосуванням. За весь період існування МОП прийнято 189 конвенцій та 204 рекомендацій, сукупність яких отримала назву «Міжнародний кодекс праці». Використання досвіду МОП та орієнтування на вимоги зазначеної організації щодо упорядкування та удосконалення трудового законодавства, співпадає з принциповими, основоположними цілями ЄС. Вимоги МОП запроваджуються як шляхом імплементації до національного законодавства країн-членів ЄС через їх власні зобов’язання в якості членів МОП, так й в глобальній загальноєвропейській площині через дієву та широку співпрацю ЄС та МОП, з урахуванням принципів, на яких базується правова система ЄС. Исследована роль Международной организации труда в мировом регулировании труда. С момента введения указанной организации до сих пор главным направлением ее деятельности является принятие конвенций и рекомендаций в сфере труда, а также контроль за их применением. За весь период существования МОТ принято 189 конвенций и 204 рекомендаций, совокупность которых получила название «Международный кодекс труда». Использование опыта МОТ и ориентирование на требования указанной организации по упорядочению и совершенствованию трудового законодательства, совпадает с принципиальными целями ЕС. Требования МОТ вводятся как путем имплементации с национальным законодательством стран-членов ЕС за их собственные обязательства в качестве членов МОТ, так и в глобальной общеевропейской плоскости через действенное и широкое сотрудничество ЕС и МОТ, с учетом принципов, на которых базируется правовая система ЕС. Analyzed the role International Labour Organization in the global regulation of labor. Since the creation of the specified organization and so far, its main activity is the adoption of conventions and recommendations in the field of labor, as well as monitoring their implementation. During the whole period of existence ILO adopted 189 conventions and 204 recommendations, combination of which is called "The International Labour Code". Using the experience of the ILO and the orientation on the requirements of that organization, for the creation and improvement of labor legislation, the same as the principle and the fundamental objectives of the EU. Requirements of the ILO introduced as through implementation into national legislation EU members through their own obligations as members, as well as in the global pan-European plane through effective and broad cooperation between the EU and the ILO, taking into account the principles upon which the EU legal system based.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, трудове право, трудові правовідносини, міжнародні трудові стандарти, государственно-правовые дисциплины, международное право, трудовое право, трудовые правоотношения, международные трудовые стандарты, state-legal disciplines, international law, labor law, employment relations, international labor standards
Цитування
Спіцина Г. О. Щодо ролі актів Міжнародної організації праці в регулюванні трудових відносин в Європейському Союзі / Г. О. Спіцина // Euro-American scientific cooperation : research articles. – Hamilton : Accent Graphics Communications, SRC “Slavic world”, 2015. – V. 10. – P. 80–86.