Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено узагальнення поглядів сучасних вітчизняних і закордонних науковців з питань організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму. Уточнено, що основною метою навчального процесу на основі ідей педагогічного конструктивізму є розвиток у студентів здатності мислити й здобувати знання. Виокремлено основні розбіжності між традиційним і конструктивістським підходом до організації навчання, однією з яких є зміна ролі педагога з транслятора знань на організатора середовища, спрямованого на забезпечення й підтримку студентів, у якому викладання стимулює навчання. Визначені наступні особливості організації навчального процесу на основі ідей конструктивізму: орієнтація освітнього процесу на потреби студента, навчання розглядається як засіб саморозвитку шляхом особистої активності, педагог виступає у ролі фасилітатора, який організовує безпечне, мотивуюче, різноманітне, мультимодальне, цікаве й орієнтоване на комунікацію розвивальне середовище навчання, використовує можливості співробітництва (cooperative learning, collaborative learning) між студентами, методи спільної діяльності (активності) студента й педагога, сучасні інформаційні технології он-лайн навчання, дистанційні курси, освітні платформи, інтерактивні форми навчання. В статье представлено обобщение взглядов современных отечественных и зарубежных ученых по вопросам организации учебного процесса на основе педагогического конструктивизма. Уточнено, что основной целью учебного процесса на основе идей педагогического конструктивизма является развитие у студентов способности мыслить и получать знания. Выделены основные разногласия между традиционным и конструктивистским подходом к организации обучения, одним из которых является изменение роли педагога с транслятора знаний на организатора среды, направленной на обеспечение и поддержку студентов, в которой преподавание стимулирует обучение. Определены следующие особенности организации учебного процесса на основе идей конструктивизма: ориентация образовательного процесса на потребности студента, обучение рассматривается как средство саморазвития путем личной активности, педагог выступает в роли фасилитатора, который организует безопасную, мотивирующую, разнообразную, мультимодальную, интересную и ориентированную на коммуникацию развивающую среду обучения, использует возможности сотрудничества (cooperative learning, collaborative learning) между студентами, методы совместной деятельности (активности) студента и педагога, современные информационные технологии он-лайн обучения, дистанционные курсы, образовательные платформы, интерактивные формы обучения. The article summarizes modern scientific researches on the problem of organizing the educational process on pedagogical constructivism basis. It has been clarified that the main goal of the educational process on pedagogical constructivism basis is the development of students' ability to think and receive knowledge. The main disagreements between the traditional and constructivist approach to the organization of education are outlined, consisting in the following provisions: the curriculum is presented on the principle of general to specific with an emphasis on generalized concepts and skills; flexibility of the learning process with the possibility of varying the curriculum; the textbook is not the dominant source of educational information; priority goes to the original sources, primary data, objects and phenomena of reality; the teacher is the organizer of the student's educational and cognitive and research activities, not imposing their knowledge and beliefs on them; the teacher evaluates the independent reasoning of the students, even if they are not always correct, clever questions, consciously corrected mistakes; the teacher evaluates all the products of student learning and cognitive activities that show not only learning outcomes, but also the efforts made in constructing one's own knowledge, progress in learning. Therefore, the teacher's role is to provide and support students, teaching should stimulate learning. The specificity of the educational process on the constructivism based on: the orientation of the educational process to the needs of students, learning is seen as a means of self-development through personal activity, the teacher is a facilitator who organizes safe, motivating, diverse, multi-modal, interesting and focused on communication developmental learning environment, the teacher uses the possibilities of cooperation (cooperative learning, collaborative learning) between students, cooperative methods of activity student and teacher, modern information technology online learning, online courses, educational platform, interactive forms of learning.
Опис
Ключові слова
освітній процес, конструктивізм, навчання, педагог, студент, співпраця, знання, образовательный процесс, конструктивизм, обучение, педагог, студент, сотрудничество, знания, the educational process, constructivism, learning, teacher, student, cooperation, knowledge
Цитування
Кушнір С. П. Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму / С. П. Кушнір // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 57. – С. 63–75.