Improved method of lipovitamins identification

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The objective of the present study is the elaboration of qualitative method to determine concentrations of vitamins A, D, and E in liquids and biological fluids by aid of computer analysis of visual data (with “ColorKit” program), which could be used at school conditions. The experimental video analysis by aid of “ColorKit” according to RGB-system established logarithmic dependences of the solution color on vitamin E concentration with low correlation coefficients. The same analysis according to “Black-White” system displayed the linear correlation between the solutions concentrations and their color with R magnitude equal to 0.998. The evaluation of vitamin E solutions concentrations dependence upon the samples brightness and saturation by the program could be of high practical usage, as well. 1. The method of vitamins A, D, E concentrations determination was elaborated by analyzing solutions color with the usage of ColorKit program. Besides, innovation of reagents preparation was proposed, i.e. saturated solution of SO3 (for vitamin A), or SO3 + N2O5 (for vitamin D and E) in dichloride-ethane. 2. Algorithm of processing visual effects of vitamins qualitative colored reactions alterations was established by aid of web-camera CNR-WCAM820 and the ColorKit program. The elaborated method may be recommended to use at school conditions. Метою даного дослідження є розробка якісного методу визначення концентрацій вітамінів А, D і Е в рідинах і біологічних рідинах за допомогою комп'ютерного аналізу візуальних даних (за допомогою програми «ColorKit»), який можна було б використовувати в шкільних умовах. Експериментальний відеоаналіз за допомогою «ColorKit» по RGB-системі дозволив встановити логарифмічні залежності кольору розчину від концентрації вітаміну Е з низькими коефіцієнтами кореляції. Той же аналіз за системою «Чорно-білий» показав лінійну кореляцію між концентраціями розчинів і їх кольором з величиною R, що дорівнює 0,998. Оцінка залежності концентрацій розчинів вітаміну Е від яскравості і насиченості зразків програмою також може мати велике практичне застосування. 1. Метод визначення концентрацій вітамінів А, D, Е був розроблений шляхом аналізу кольору розчинів з використанням програми ColorKit. Крім того, було запропоновано інновація в приготуванні реагентів: насичений розчин SO3 (для вітаміну A) або SO3 + N2O5 (для вітаміну D і E) в дихлорид-етан. 2. Алгоритм обробки візуальних ефектів зміни якісних кольорових реакцій вітамінів був встановлений за допомогою веб-камери CNR-WCAM820 і програми ColorKit. Розроблений метод може бути рекомендований для використання в шкільних умовах. Целью настоящего исследования является разработка качественного метода определения концентраций витаминов А, D и Е в жидкостях и биологических жидкостях с помощью компьютерного анализа визуальных данных (с помощью программы «ColorKit»), который можно было бы использовать в школьных условиях. Экспериментальный видеоанализ с помощью «ColorKit» по RGB-системе позволил установить логарифмические зависимости цвета раствора от концентрации витамина Е с низкими коэффициентами корреляции. Тот же анализ по системе «Черно-белый» показал линейную корреляцию между концентрациями растворов и их цветом с величиной R, равной 0,998. Оценка зависимости концентраций растворов витамина Е от яркости и насыщенности образцов программой также может иметь большое практическое применение. 1. Метод определения концентраций витаминов А, D, Е был разработан путем анализа цвета растворов с использованием программы ColorKit. Кроме того, была предложена инновация в приготовлении реагентов: насыщенный раствор SO3 (для витамина A) или SO3 + N2O5 (для витамина D и E) в дихлорид-этане. 2. Алгоритм обработки визуальных эффектов изменения качественных цветных реакций витаминов был установлен с помощью веб-камеры CNR-WCAM820 и программы ColorKit. Разработанный метод может быть рекомендован для использования в школьных условиях.
Опис
Ключові слова
vitamins, “ColorKit” software, concentrations determination, вітаміни, програма «ColorKit», визначення концентрацій, витамины, программа «ColorKit», определение концентраций
Цитування
Trydub Yu. O. Improved method of lipovitamins identification / Yu. O. Trydub and etc. // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 104–107.