Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-07
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику розміщено статті аспірантів та студентів факультету психології і соціології кафедри соціальної педагогіки, у яких відображено результати наукових соціально-педагогічних досліджень з різних питань педагогіки. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике размещены статьи аспирантов и студентов факультета психологии и социологии кафедры социальной педагогики, в которых отражены результаты научных социально-педагогических исследований по различным вопросам педагогики. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection contains articles of graduate students and students of the Faculty of Psychology and Sociology of the Department of Social Pedagogy, which reflect the results of scientific social and pedagogical research on various pedagogical issues. The collection is designed for students, graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціально-педагогічні дослідження, підготовка соціальних педагогів, соціалізація молоді, соціально-педагогічна робота з сім’єю, профілактика девіантної поведінки молоді, социальная педагогика, социально-педагогические исследования, подготовка социальных педагогов, социализация молодежи, социально-педагогическая работа с семьей, профилактика девиантного поведения молодежи, social pedagogy, social and pedagogical research, training social educators, youth socialization, social and pedagogical work with the family, prevention of deviant behavior of young people
Цитування
Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали ІІ міжнар. студ. наук.-практ. конф., присвяч. 210-річчю з дня засн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 22–23 квіт. 2014 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. педагогіки ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2014. – 83 с.