Сучасні аспекти дослідження і викладання іноземних мов. 2017 Вип. 2

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ iменi Г. С. Сковороди, вид-во «Мітра»
Анотація
У збірнику представлено наукові статті магістрантів і студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, присвячені актуальним проблемам іноземної філології та методики навчання іноземних мов. Для викладачів, магістрантів і студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены научные статьи магистрантов и студентов факультета иностранной филологии Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, посвященные актуальным проблемам иностранной филологии и методики обучения иностранным языкам. Для преподавателей, магистрантов и студентов филологических факультетов высших учебных заведений. The collection contains scientific articles of undergraduates and students of the Faculty of Foreign Philology of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda, on topical issues of foreign philology and methods of teaching foreign languages. For teachers, undergraduates and students of philological faculties of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
іноземна філологія, методика навчання іноземних мов, іноземна лексикологія, иностранная филология, методика обучения иностранным языкам, иностранная лексикология, foreign philology, foreign language teaching methods, foreign lexicology
Цитування
Сучасні аспекти дослідження і викладання іноземних мов : зб. наук. ст. магістр. і студ. ф-ту інозем. філол. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : Тучина Н. В. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 2. – 80 с.