Психологічна готовність старшокласника до міжнаціонального спілкування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розкрито підстави для розвитку міжнаціонального спілкування старшокласників. Здійснено аналіз наукових пошуків з проблем спілкування старшокласників, їхніх психологічних особливостей. З’ясовано межі старшого шкільного віку, підліткового та юнацького періодів. Схарактеризовано готовність старшокласника до міжнаціонального спілкування та розкрито її обумовленість віковими особливостями старшокласника. В тезисах раскрыто основания для развития межнационального общения старшеклассников. Осуществлен анализ научных изысканий по проблемам общения старшеклассников, их психологических особенностей. Выяснено пределы старшего школьного возраста, подросткового и юношеского периодов. Охарактеризовано готовность старшеклассника к межнациональному общению и раскрыто ее обусловленность возрастными особенностями старшеклассника.The basis for development of senior pupils’ international communication has been revealed in the article.The analysis of scientific research on the problems of senior pupils’ communication and their psychological peculiarities has been conducted. The limits of senior school age, adolescence and youth period have been determined. Senior pupils’ psychological readiness for international communication has been characterized, and the dependence of this readiness on senior pupils’ age features has been revealed.
Опис
Ключові слова
міжнаціональне спілкування, спілкування, психологічна готовність, ранній юнацький вік, старшокласник, аспірантські роботи, межнациональное общение, общение, психологическая готовность, ранний юношеский возраст, старшеклассник, аспирантские работы, interethnic communication, communication, psychological readiness, early adolescence, senior student, postgraduate work
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Психологічна готовність старшокласника до міжнаціонального спілкування / Н. Д. Подчерняєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 299–303.