АСОРТИМЕНТ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ТРАВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ В МІСТІ ХАРКІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ім. І. Франка
Анотація
Вічнозелені рослини забезпечують високу декоративність зелених насаджень у будь-яку пору року. Багато з них – місцеві види рослин, які зберігають зелені листя під сніговим покривом. Серед інтродукованих вічнозелених видів рослин є представники з озеленення околиць міста Харкова, але з інших континентів. Є також субтропічні види, які пристосувались до наших кліматичних умов. Їх доречно використовувати в садах і парках, але найчастіше їх використовують у приватному озелененні, де вони дозволяють зберігати декоративність композиції у будь-яку пору року. Серед наведених 45 видів вічнозелених трав’янистих рослин для озеленення околиць міста Харкова є такі, що швидко розростаються, є навпаки, види, що надовго утримують своє місце, є види, які мають високодекоративні квітки. Всі вони заслуговують більш широкого використання в озелененні. Вечнозеленые растения обеспечивают высокую декоративность зеленых насаждений в любую пору года. Многие из них – местные виды растений, которые сохраняют зеленые листья под снежным покровом. Среди интродуцированных вечнозеленых видов растений есть представители по озеленению окрестностей города Харькова, но из других континентов. Есть также субтропические виды, которые приспособились к нашим климатическим условиям. Их уместно использовать в садах и парках, но чаще всего их используют в частном озеленении, где они позволяют сохранять декоративность композиции в любую пору года. Среди приведенных 45 видов вечнозеленых травянистых растений для озеленения окрестностей города Харькова есть такие, что быстро разрастаются, есть наоборот, виды, которые надолго удерживают свое место, есть виды, которые имеют высокодекоративные цветки. Все они заслуживают более широкого использования в озеленении. Evergreen plants provide the high decorativeness of greenery in any season. Many of them are native plant species that retain green leaves under the snow cover. Among the introduced evergreen species of plants there are representatives of greening the environs of the city of Kharkiv, but from other continents. There is also a subtropical species that have adapted to our climatic conditions. It is appropriate to their use in gardens and parks, but most often they are used in private gardening, where they allow you to keep the decorative compositions in any season. Listed among the 45 species of evergreen herbaceous plants for greening of environs of the city of Kharkiv, there are those that grow rapidly, is, on the contrary, species that permanently hold their place, there are the kinds that have decorative flowers. They all deserve a wider use in landscaping.
Опис
Ключові слова
вічнозелені рослини, декоративні рослини, озеленення, ботаніка, вечнозеленые растения, декоративные растения, озеленение, ботаника, evergreen plant, ornamental plants, landscaping, botany
Цитування
Мазур В. Асортимент вічнозелених трав для озеленення в місті Харків / В. Мазур., Ю. В. Бенгус // Молодь і поступ біології : зб. тез XIІ Міжнар. наук. конф. студ. і асп. (м. Львів, 19-21 квіт. 2016 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка.– Львів, 2016. – С. 93-94.