Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний слов'янський університет (МСУ)
Анотація
У статті автор досліджує становлення і розвиток мережевого суспільства і мережевої ко-мунікації. Розглядаються поняття «мережевого суспільства», «мережі», «соціальної мережі». Наводяться приклади різних видів соціальних мереж, дається прогноз розвитку соціальних ме-реж, та формування мережевої парадигми.В статье автор исследует становление и развитие сетевого общества и сетевой коммуни-кации. Рассматриваются понятия «сетевого общества», «сети», «социальной сети». Приводят-ся примеры различных видов социальных сетей, показан прогноз развития социальных сетей и формирование сетевой парадигмы.In the article the author investigates the formation and development of a network society and network communica tion. The concepts of "network society", "network", "social network" are considered. Examples of various types of social networks are given, the forecast of the development of social networks and the formation of a network paradigm are shown.
Опис
Ключові слова
комунікація, мережеве суспільство, соціальна мережа, мережева парадигма, аспірантські роботи, коммуникация, сетевое общество, социальная сеть, сетевая парадигма, аспирантские работы, communication social network, network society, social network, network paradigm, graduate work
Цитування
Данько Ю. А. Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства / Ю. А. Данько // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Сер. : Соціологічні науки : укр. наук.-теорет. журн. – Харків : МСУ, 2012. – Т. 15, № 1–2. – С. 53–59.