Information and Communication Technologies in Students’ Language Learning

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Journal of Education and Science
Анотація
Background and Aim of Study: The article presents the essence of means of information and communication technologies (ICT) in students’ language learning. In the article we consider that fresh thinking about the ways in which we may use tools and technologies in language learning is necessary, on the basis of evidence from the field including the markets currently developing in intersections of ICT, media, and language learning. The basic terms of the means and classifications of information and communication technologies are analyzed as well. The aim of the study: to clarify the underpinning of the means and classifications of information and communication technologies and computer-assisted language learning (CALL) in foreign language students’ training. Material and Methods: The analytical method of scientific research is used, on the basis of which the study of foreign sources is done, as well as the analysis, systematization and evaluation of the facts, phenomena and processes are used. Results: It is set that the ICT means can be realized for the effective foreign language students’ training. The article also determines the respondents’ overview the problem, the peculiarities of specialists’ training in the field of computer-assisted language learning. Conclusions: The conclusion of the research is to know and to use all the advantages of information and communication technologies in students’ learning. The advantages of ICT and its new tools are high but they are generally not understood in the countries and Ukraine as well and any technological training innovation tends to be delivered in other fields of operation not in education. Such development tends to remain unconnected to any language training undertaken where it is determined the peculiarities of specialists’ training in the field of computer-assisted language learning. Further development of CALL specialists depends on recognition, including recognition by professional organizations. Стаття розкриває сутність засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вивченні мови зі студентами. У статті ми вважаємо, що необхідно мати новий погляд на можливість використання засобів і технологій у вивченні мов, основою для яких є їхня доведена ефективність, включаючи галузі, що розвиваються в даний час на перетині із засобами ІКТ, засобами масової інформації та методики вивчення мов. У роботі також проаналізовано основні терміни щодо засобів і класифікацій інформаційно-комунікаційних технологій. Мета дослідження: Виявити засади засобів і класифікацій інформаційно-комунікаційних технологій, а також комп’ютерної лінгводидактики в навчанні студентів іноземної мови. Матеріал і Методи: Аналітичний, на підставі якого вивчалися аутентичні джерела, також метод аналізу, систематизації і оцінювання фактів, явищ і процесів. Підкреслено, що засоби інформаційно-комунікаційних технологій можуть реалізуватися для ефективної підготовки і навчання студентів з іноземної мови. Стаття також визначає думки респондентів з цього приводу, а також особливості підготовки фахівців з комп’ютерної лінгводидактики. Висновки : Знати і використовувати усі переваги інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні студентів. Переваги інформаційно-комунікаційних технологій та їх нових засобів є беззаперечними, але вони не завжди є зрозумілими, як в інших країнах, так і в Україні, а інноваційні технологічні тренінги, як правило, проводяться в інших сферах діяльності, не в освіті. Така тенденція, як правило, залишається й у галузі вивчення мов, де визначено особливості підготовки фахівців у галузі комп’ютерної лінгводидактики. Подальший розвиток фахівців з комп’ютерної лінгводидактики залежить від визнання його важливості, визнання різноманітними професійними організаціями. Статья раскрывает сущность средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в изучении языка со студентами. В статье мы считаем, что необходимо иметь новый взгляд на возможность использования средств и технологий в изучении языков, основой для которых является их доказанная эффективность, включая отрасли развивающиеся в настоящее время на пересечении со средствами ИКТ, средствами массовой информации и методики изучения языков. В работе также проанализированы основные сроки по средствам и классификациям информационно-коммуникационных технологий. Цель исследования: Выявить основы средств и классификаций информационно-коммуникационных технологий, а также компьютерной лингводидактики в обучении студентов иностранному языку. Материал и методы: Аналитический, на основании которого изучались аутентичные источники, также метод анализа, систематизации и оценки фактов, явлений и процессов. Подчеркнуто, что средства информационно-коммуникационных технологий могут реализоваться для эффективной подготовки и обучения студентов по иностранному языку. Статья также определяет мнения респондентов по этому поводу, а также особенности подготовки специалистов по компьютерной лингводидактике. Выводы: Знать и использовать все преимущества информационно-коммуникационных технологий в обучении студентов. Преимущества информационно-коммуникационных технологий и их новые средства являются безоговорочными, но они не всегда понятны, как в других странах, так и в Украине, а инновационные технологические тренинги, как правило, проводятся в других сферах деятельности, не в образовании. Такая тенденция, как правило, остается и в области изучения языков, где определены особенности подготовки специалистов в области компьютерной лингводидактики. Дальнейшее развитие специалистов по компьютерной лингводидактике зависит от признания его важности, признание различными профессиональными организациями.
Опис
Ключові слова
information and communication technologies, computer-assisted language learning, professional training, foreign language, students’ training, інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна лінгводидактика, професійна підготовка, іноземна мова, навчання студентів, информационно-коммуникационные технологии, компьютерная лингводидактика, профессиональная подготовка, иностранный язык, обучение студентов
Цитування
Kostikova I. I. Information and communication technologies in students’ language learning / I. I. Kostikova // International Journal of Education and Science. – 2018. – Vol. 1, No. 1 (1-2). – P. 7–14.