Методичні вказівки з дисципліни «Технологія виготовлення одягу»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Курс предмету «Технологія виготовлення одягу» передбачає вивчення сучасних методів виготовлення верхнього одягу (пальт, курток тощо), так і суконь, сорочок, блуз, поясних виробів на базі промислової та індивідуальної технології і методів проектування технологічних процесів організації виробництва та праці. У курсі «Технологія виготовлення одягу» вивчають теоретичні основи виробництва одягу, а в курсі «Виробниче навчання» - його практичне використання. У професії дизайнера поєднуються функції художника, конструктора, технолога, психофізіолога, економіста, ергономіста. Тому студенти спеціальності Дизайн за напрямом підготовки «Дизайн одягу» повинні володіти високим рівнем технології виробництва. Вивчаючи предмет, в першу чергу, треба звернути увагу на промислові методи обробки швейних виробів, технологічність конструкцій, малоопераційну, ресурсозберігаючу технологію, паралельні і паралельно-послідовні способи обробки. Технологія швейного виробництва більш стає механізованою, її ефективність обумовлюється використанням спеціальних машин та обладнання. Змінюються організаційні форми виробництва, підвищується рівень автоматизації виробництва, особливо при розробці моделей, підготовці виробництва, розкрою, при пошиві, та на оздоблювальних операціях. Сучасному виробництві потрібні спеціалісти, які володіють комп’ютерною технікою. Створений в Інтернеті проект CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) – спільне планування, прогнозування та поповнення запасів, промислова група, яких об'єднує виробників та продавців готового одягу. У методичних вказівках викладено короткі теоретичні відомості з таких тем курсу «Технологія виготовлення одягу», як : Костюм як об’єкт дизайну моди ; Класифікація одягу та його функції ; Творчі та промислові колекції ; Загальні відомості про одяг ; Види робіт, які застосовують при виготовленні одягу ; Машинні шви ; Клейовий, зварний та комбіновані способи з'єднання деталей одягу ; Волого - теплова обробка швейних виробів ; Підготовка деталей крою до пошиву. Курс «Технологія виготовлення одягу» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, який забезпечує необхідний рівень знань та умінь в галузі швейного виробництва. Курс предмета «Технология изготовления одежды» предусматривает изучение современных методов изготовления верхней одежды (пальто, курток и т.д.), так и платьев, рубашек, блузок, поясных изделий на базе промышленной и индивидуальной технологии и методов проектирования технологических процессов организации производства и труда. В курсе «Технология изготовления одежды» изучают теоретические основы производства одежды, а в курсе «Производственное обучение» - его практическое использование. В профессии дизайнера сочетаются функции художника, конструктора, технолога, психофизиолога, экономиста, эргономиста. Поэтому студенты специальности Дизайн по направлению «Дизайн одежды» должны обладать высоким уровнем технологии производства. Изучая предмет, в первую очередь, надо обратить внимание на промышленные методы обработки швейных изделий, технологичность конструкций, малооперационную, ресурсосберегающую технологию, параллельные и параллельно-последовательные способы обработки. Технология швейного производства становится более механизированной, ее эффективность определяется использованием специальных машин и оборудования. Меняются организационные формы производства, повышается уровень автоматизации производства, особенно при разработке моделей, подготовке производства, раскроя, при пошиве, и на отделочных операциях. Современному производству нужны специалисты, владеющие компьютерной техникой. Созданный в Интернете проект CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) - совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов, промышленная группа, которых объединяет производителей и продавцов готовой одежды. В методических указаниях изложены краткие теоретические сведения по таким темам курса «Технология изготовления одежды», как Костюм как объект дизайна моды; Классификация одежды и его функции; Творческие и промышленные коллекции; Общие сведения об одежде; Виды работ, которые применяют при изготовлении одежды; Машинные швы; Клеевой, сварной и комбинированные способы соединения деталей одежды; Влажно - тепловая обработка швейных изделий; Подготовка деталей кроя к пошиву. Курс «Технология изготовления одежды» относится к циклу специальных дисциплин, который обеспечивает необходимый уровень знаний и умений в области швейного производства. The course of the subject "Technology of making clothes" provides for the study of modern methods of manufacturing outerwear (coats, jackets, etc.), as well as dresses, shirts, blouses, waist products based on industrial and individual technology and methods of designing technological processes for organizing production and labor . In the course "Clothing technology" learn the theoretical foundations of the production of clothing, and in the course "Production Training" - its practical use. In the profession of a designer, the functions of an artist, designer, technologist, psychophysiologist, economist, and ergonomist are combined. Therefore, students of the specialty Design in the direction of "Design Clothing" should have a high level of production technology. Studying the subject, first of all, one should pay attention to industrial methods of processing garments, manufacturability of structures, low-operational, resource-saving technology, parallel and parallel-sequential methods of processing. The technology of sewing production becomes more mechanized, its effectiveness is determined by the use of special machines and equipment. The organizational forms of production are changing, the level of production automation is increasing, especially when developing models, preparing for production, cutting, sewing, and finishing operations. Modern production needs specialists with computer skills. The CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) project created on the Internet is a joint planning, forecasting and replenishment of stocks, an industrial group that brings together manufacturers and sellers of ready-to-wear clothing. The guidelines provide a brief theoretical information on such topics of the course “Technology of making clothes”, such as the Suit as an object of fashion design; Classification of clothing and its functions; Creative and industrial collections; General information about clothes; Types of work that are used in the manufacture of clothing; Machine seams; Adhesive, welded and combined methods of connecting parts of clothing; Wet - heat treatment of garments; Preparation of parts for tailoring. The course "Clothing technology" refers to the cycle of special disciplines, which provides the necessary level of knowledge and skills in the field of sewing production.
Опис
Ключові слова
дизайн одягу, технологія виготовлення одягу, швейне виробництво, виробниче навчання, дизайн одежды, технология изготовления одежды, швейное производство, производственное обучение, clothing design, clothing technology, clothing industry, vocational training
Цитування
Григорова Л. С. Методичні вказівки з дисципліни «Технологія виготовлення одягу» : для студ. худ.-граф. ф-ту ден. та заочн. форм навч. галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спец. 022 – «Дизайн» напряму підготов. «Дизайн одягу» освіт. рівня бакалавр / Л. С. Григорова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2-ге вид. – Харків : ХНПУ, 2017. – 48 с.