Програма виробничої практики та рекомендації щодо її проведення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Виробнича практика – одна із форм навчання, невід’ємна складова процесу підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст, і проводиться на оснащених відповідним чином сучасних підприємствах. Виробничу практику студенти IV курсу (денної та заочної форм навчання), які захистили курсові роботи, склали всі заліки та іспити, проходять на швейних підприємствах і Будинках моделей, тривалістю два тижня з обов'язковим інструктажем з техніки безпеки і розписом у спеціальному журналі. Загальне керівництво з організації та проведення виробничої практики здійснюється з боку інституту завідувачем кафедри, керівником практики від кафедри, а також на підприємствах - начальником відділу кадрів і безпосереднім керівником практики, призначеним наказом директора з числа інженерно-технічних працівників, які мають вищу освіту. Дана програма розроблена для проведення практики з галузі знань – 02 культура і мистецтво, спеціальність – 022 Дизайн, напрям підготовки – «Дизайн одягу» є основним методичним документом. За 2-3 дні до закінчення виробничої практики студенти оформляють звіт відповідно до методичних рекомендацій і здають диференційований залік (залік з оцінкою). Разом із звітом додається робочий щоденник, відгук підписаний керівником практики, засвідчений печаткою підприємства. Производственная практика – одна из форм обучения, неотъемлемая составляющая процесса подготовки специалистов, основной задачей которой является качество практической подготовки выпускников по образовательно-квалификационному уровню бакалавр, специалист, и проводится на оснащенных соответствующим образом современных предприятиях. Производственную практику студенты IV курса (дневной и заочной форм обучения), которые защитили курсовые работы, сдали все зачеты и экзамены, проходят на швейных предприятиях и Домах моделей, продолжительностью две недели с обязательным инструктажем по технике безопасности и росписью в специальном журнале. Общее руководство по организации и проведению производственной практики осуществляется со стороны института заведующим кафедрой, руководителем практики кафедры, а также на предприятиях – начальником отдела кадров и непосредственным руководителем практики, назначенным приказом директора из числа инженерно-технических работников, имеющих высшее образование. Данная программа разработана для проведения практики в области знаний – 02 культура и искусство, специальность – 022 Дизайн, специальность – «Дизайн одежды» является основным методическим документом. За 2-3 дня до окончания производственной практики студенты оформляют отчет в соответствии с методическими рекомендациями и сдают дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Вместе с отчетом добавляется рабочий дневник, отзыв подписан руководителем практики, заверенный печатью предприятия. Work practice is one of the forms of education, an integral part of the training process, the main task of which is the quality of practical training of graduates in the educational qualification level bachelor, specialist, and is carried out in properly equipped modern enterprises. The practical training of fourth-year students (full-time and part-time), who defended coursework, passed all tests and exams, take place at the sewing enterprises and model houses, lasting two weeks with compulsory safety training and painting in a special journal. General guidance on the organization and conduct of practical training is provided by the institute by the head of the department, the head of the department’s practice, as well as at the enterprises - by the head of the personnel department and the immediate head of the practice appointed by order of the director from among engineering and technical personnel with higher education. This program is designed to practice in the field of knowledge - 02 culture and art, specialty - 022 Design, specialty - "Clothing design" is the main methodological document. 2-3 days before the end of the internship, students draw up a report in accordance with the methodological recommendations and pass a differential test (test with assessment). A working diary is added with the report, the review is signed by the head of practice, certified by the seal of the company.
Опис
Ключові слова
програма виробничої практики, дизайн одягу, художня графіка, программа производственной практики, дизайн одежды, художественная графика, practice program, clothing design, artistic graphics
Цитування
Григорова Л. С. Програма виробничої практики та рекомендації щодо її проведення. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 022 Дизайн, напрям підготовки – «Дизайн одягу». Практична підготовка студентів художньо-графічного факультету (денної та заочної форм навчання) / Л. С. Григорова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 16 с.