Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1934
Title: Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)
Other Titles: Развитие творческих способностей учащихся начальной школы в процессе изучения предметов естественно-математического цикла (теоретические и методологические основы)
Development of creative abilities of elementary school students in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle (theoretical and methodological foundations)
Authors: Доценко, С. О.
Keywords: творчість
творчі здібності
початкова школа
природничо-математичні предмети
творчество
творческие способности
начальная школа
естественно-математические предметы
creation
creative skills
primary school
natural and mathematical subjects
Issue Date: 11-Jan-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Citation: Доценко С. О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади) : монографія / С. О. Доценко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – 380 с.
Abstract: У монографії викладено теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Здійснено аналіз феномена творчості та проблеми розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. Розкрито методологічні підходи, закономірності і принципи розвитку творчих здібностей учнів у системі початкової освіти. Обґрунтовано дидактичну систему розвитку творчих здібностей учнів початкових класів у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу. Монографію адресовано науковцям, докторантам, аспірантам ; викладачам, магістрантам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів; методистам та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, а також осіб, які цікавляться проблемою розвитку творчих здібностей учнів. В монографии изложены теоретические и методические основы развития творческих способностей учащихся начальных классов в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Осуществлен анализ феномена творчества и проблемы развития творческих способностей учащихся начальных классов. Раскрыты методологические подходы, закономерности и принципы развития творческих способностей учащихся в системе начального образования. Обосновано дидактическую систему развития творческих способностей учащихся начальных классов в процессе изучения предметов естественно-математического цикла. Монография адресована научным работникам, докторантам, аспирантам ; преподавателям, магистрантам, студентам педагогических высших учебных заведений ; методистам и учителям общеобразовательных учебных заведений, а также лицам, интересующимся проблемой развития творческих способностей учащихся. The monograph outlines the theoretical and methodological foundations for the development of the creative abilities of primary school students in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle. The analysis of the phenomenon of creativity and the problems of development of creative abilities of primary school students is carried out. The methodological approaches, patterns and principles for the development of the creative abilities of students in the primary education system are disclosed. The didactic system of development of creative abilities of pupils of primary classes in the process of studying subjects of the natural-mathematical cycle is substantiated. The monograph is addressed to researchers, doctoral students, graduate students; teachers, undergraduates, students of pedagogical higher educational institutions; methodologists and teachers of general educational institutions, as well as persons interested in the problem of developing the creative abilities of students.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1934
ISBN: 978-966-2741-74-2
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.