Сучасні аспекти гендерного виховання підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автор розкриває ступінь розробленості проблеми гендерного виховання в сучасній педагогічній науці, вплив факторів розвитку особистості на формування гендерної культури молоді, етапи, форми, методи та очікувані результати її формування в сучасній школі. Автор раскрывает степень разработанности проблемы гендерного воспитания в современной педагогической науке, влияние факторов развития личности на формирование гендерной культуры молодежи, этапы, формы, методы и ожидаемые результаты ее формирования в современной школе. The article depicts the level of development of the problem of gender education in modern pedagogical science, the influence of personality development factors on the formation of the youth’s gender culture, the stages, forms, methods and expected results of formation of it in the modern school.
Опис
Ключові слова
гендерна культура, гендерне виховання, гендерні стереотипи, етапи гендерного виховання, методи гендерного виховання, форми гендерного виховання, гендерная культура, гендерное воспитание, гендерные стереотипы, этапы гендерного воспитания, методы гендерного воспитания, формы гендерного воспитания, gender culture, gender education, gender stereotypes, stages of gender education, methods of gender education, forms of gender education
Цитування
Трубавіна І. М. Сучасні аспекти гендерного виховання підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / І. М. Трубавіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 248–250.