Виховний потенціал підручників з іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розглянуто виховний потенціал підручників з іноземної мови. Передусім визначено сутність підручника, його роль у навчанні. Спираючись на аналіз праць науковців, визначено функції підручника, серед яких особливу роль грає виховна функція. В тезисах рассмотрен воспитательный потенциал учебников по иностранному языку. Прежде всего определена сущность учебника, его роль в обучении. Опираясь на анализ трудов ученых, определены функции учебника, среди которых особую роль играет воспитательная функция. The paper depicts the educational potential of textbooks in foreign languages. First of all, the essence of concept of textbooks and their role in education have been determined. Based on the analysis of scientists’ researches, the functions of textbooks have been revealed.The educational function is considered to be the most significant one.
Опис
Ключові слова
педагогіка, підручники, виховний потенціал, функції підручника, структура підручника, аспірантські роботи, педагогика, учебники, воспитательный потенциал, функции учебника, структура учебника, аспирантские работы, pedagogy, textbooks, educational potential, textbook functions, structure of the textbook, postgraduate work
Цитування
Сокоренко А. Є. Виховний потенціал підручників з іноземної мови / А. Є. Сокоренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 193–195.