ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлений теоретичний аналіз закономірностей емоційно-вольової регуляції діяльності людини. Розкрито поєднання сильної волі з певним рівнем емоційності, а також вміння особистості організувати свою психічну діяльність і спрямувати її. Показаний взаємозв’язок емоційних і вольових аспектів регуляції діяльності людини. Виявлено властивість особистості, від якої залежить дієвість мислення, почуття та активність здійснюваних практичних дій і вчинків. В статье представлен теоретический анализ закономерностей эмоционально-волевой регуляции деятельности человека. Раскрыто сочетание сильной воли с определенным уровнем эмоциональности, а также умение личности организовывать свою психическую деятельность и направлять её. Показана взаимосвязь эмоциональных и волевых качеств регуляции деятельности человека. Выявлено свойство личности, от которого зависит действенность мышления, чувства и активность осуществляемых практических действий и поступков. The article presents a theoretical analysis of patterns of emotionally-volitional regulation of human activities. Reveals a combination of strong will with a certain level of emotion and personality skills to organize their mental activity and send it. Relationship emotional and volitional aspects of the regulation of human activities. Found property of the individual, which determines the efficacy of thinking, feeling and activity undertaken practical actions and deeds.
Опис
Ключові слова
воля, емоції, емоційно-вольова регуляція, психологічна регуляція, практична діяльність людини, воля, эмоции, эмоционально-волевая регуляция, психологическая регуляция, практическая деятельность человека, will, emotion, emotionally-volitional regulation, regulation of psychological, practical human activity
Цитування
Полілуєва І. В. Основні підходи до аналізу закономірностей емоційно-вольової регуляції діяльності людини / І. В. Полілуєва // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. А. Кузнєцов (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 186-194.