ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито взаємозв’язок етапів становлення професійної орієнтації у нашій державі та вимог до сучасного фахівця-професіонала. Зроблено спробу дослідити проблему співвідношення особистісних і професійних якостей у формуванні сучасної моделі практичного психолога. Розглянуто загальні вимоги до фахівця з вищою освітою та специфічні вимоги та якості, властиві для окремих галузей професійної діяльності. Проаналізовано професійно важливі якості практичного психолога як спеціаліста типу «людина – людина». Раскрыты особенности взаимосвязи этапов профессиональной ориентации в нашей стране и требований к современному специалисту-профессионалу. Проанализировано проблему соотношения личностных и профессиональных качеств в формировании современной модели практического психолога. Рассмотрено общие требования к специалисту с высшим образованием и специфические требования и качества, которые характерны для отдельных видов профессиональной деятельности. Проанализировано профессиональные качества практического психолога как специалиста типа «человек – человек». This article is about stages of professional orientation in our country. We analyzed some requirements to specialist with higher education. Probed the problem of constructions a new modern model of specialist with higher education, directly a practical psychologist. In this article we analyzed a practical psychologist’s important qualities, because this profession directed on work with people.
Опис
Ключові слова
самовизначення, практичний психолог, фахівець з вищою освітою, професійно важливі якості, професійна компетентність, рольова компетентність, самоопределение, практический психолог, специалист с высшим образованием, профессионально значимые качества, профессиональная компетентность, ролевая компетентность, self-determination, practical psychologist, specialist with higher education, professional qualities, professional competence, role competence
Цитування
Михайленко О. Ю. Особистісно-рольові особливості майбутніх фахівців практичної психології / О. Ю. Михайленко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 145-151.