Концепт як центральне поняття сучасної антропологічної лінгвістики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Анотація
В статті розглянуто тему концепту як центральне поняття сучасної антропологічної лінгвістики ; встановлено, що концепти належать до унікальних понять етнічної культури та є концентрованим вираженням духовно-емоційного досвіду певного етносу. В статье рассмотрена тема концепта как центрального понятия современной антропологической лингвистики ; установлено, что концепты относятся к уникальным понятиям этнической культуры и являются концентрированным выражением духовно-эмоционального опыта определенного этноса. The article considers the topic of the concept as a central concept of modern anthropological linguistics; It is established that concepts belong to unique concepts of ethnic culture and are a concentrated expression of the spiritual and emotional experience of a particular ethnos.
Опис
Ключові слова
лінгвістика, антропологічна лінгвістика, концепт, семантика, значення слова, лингвистика, антропологическая лингвистика, концепт, семантика, значение слова, linguistics, anthropological linguistics, concept, семантика, meaning of word
Цитування
Вєдєрнікова Т. В. Концепт як центральне поняття сучасної антропологічної лінгвістики / Т. В. Вєдєрнікова // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 13–16.