МОДАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття містить теоретичне обґрунтування модально-специфічної пам’яті як чиннику розумового розвитку дитини. Охарактеризовано комплекс методів дослідження та дизайн психолого-педагогічного експерименту. Встановлено, що окремі модально-специфічні форми пам’яті мають зв’язок із словесно-логічною пам’яттю та з успішністю засвоєння навчальних програм молодшими школярами. Доведений вплив модально-специфічної пам’яті на навчальну успішність молодших школярів. Статья содержит теоретическое обоснование модально-специфической памяти как фактора умственного развития ребенка. Охарактеризован комплекс методов исследования и дизайн психолого-педагогического эксперимента. Установлено, что отдельные модально-специфические формы памяти имеют связь с словесно-логической памятью и с успеваемостью усвоения учебных программ младшими школьниками. Доказано влияние модально-специфической памяти на учебную успеваемость младших школьников. The article contains theoretical substantiation of modal and specific memory as a factor of the child’s mental development .The complex methods of research and the design of psychological-pedagogical experiment were characterized. It is established that the individual modal and specific forms of memory have a connection with verbal and logical memory and the success in mastering the curriculum by primary school pupils. The influence of the modal and specific memory on the academic performance of primary schoolchildren was proved.
Опис
Ключові слова
модально-специфічна пам’ять, образна пам’ять, молодший шкільний вік, навчальна успішність, модально-специфічна пам’ять, образна пам’ять, молодший шкільний вік, навчальна успішність, modal and specific memory, image memory, primary school age, academic performance
Цитування
Хомуленко Т. Б. Модально-специфічна пам’ять як чинник успішності навчання молодших школярів / Т. Б. Хомуленко, С. М. Бужинська // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. А. Кузнєцов (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 202-214.