Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1695
Title: ЧИСЛІВНИК ЯК ПАРАМЕТР ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОТИПУ ПИСЬМЕННИКА
Other Titles: ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ПАРАМЕТР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОТИПА ПИСАТЕЛЯ
LICZEBNIK JAKO KRYTERIUM OKREŚLANIA TYPU PSYCHOLOGICZNEGO PISARZA
NUMERAL AS MEANS OF DETERMINING PSYCHOLOGICAL TYPE OF POET
Authors: Павлова, І. А.
Keywords: українська мова
числівники
психотип письменника
Język ukraiński
liczebniky
psychotyczny pisarz
украинский язык
числительные
психотип писателя
Ukrainian language
numerals
psycho-writer
Issue Date: 2017
Publisher: PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Citation: Павлова І. А. Числівник як параметр визначення психотипу письменника / І. А. Павлова // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2017. – Zeszyt V. – S. 159–169.
Abstract: У статті основна увага приділяється аналізу стилістичних особливостей, специфічної експресивності, особливостям прагматичної цінності цифр як одного із засобів, що визначають психологічний тип письменника. Поети шістдесятих М. Вінграновський і Б. Олійник – особи, які належать до різних психологічних типів - екстраверти і інтроверти. Прогностичний висновок по поетично-психологічному типу заснований на аналізі особливостей функціоналу цифр в поезії М. Вінграновського і Б. Олійника. W artykule zbadano funkcje stylistyczne, swoistą ekspresywność, cechy charakterystyczne znaczenia pragmatycznego liczebników jako jednego z kryteriów określania psychologicznego typu autora dzieł literackich. Rzecz o poetach lat 60. XX w. – M. Winhranowskim i B. Olijnyku jako osobowościach językowych należących do różnych typów psychologicznych – introwertyków i ekstrawertyków. Wnioski prognostyczne wy-snuto na podstawie analizy swoistego funkcjonowania liczebników w tekstach poetyckich M. Winhranowskiego i B. Olijnyka. В статье основное внимание уделяется анализу стилистических особенностей, специфической экспрессивности, особенностям прагматической ценности цифр как одному из средств, определяющих психологический тип писателя. Поэты шестидесятых М. Винграновский и Б. Олийнык – личности, принадлежащие к различным психологическим типам – экстраверты и интроверты. Прогностический вывод о поэтически-психологическом типе основан на анализе особенностей функционала цифр в поэзии М. Винграновского и Б. Олийныка. The article focuses on the analysis of the stylistic features, the specific ex-pressiveness, the specific features of the pragmatic value of the numerals as one of the means which determines the psychological type of a writer. The poets of the sixties M. Vinhranovsky and B. Oliynyk are the language personalities, belonging to different psychological types – extroverts and introverts. The prognostic conclusion as for the poetic psychological type is based on the analysis of the specific features of the numerals functioning in the poetry by M. Vinhranovsky and B. Oliynyk.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1695
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Павлова І. А. .pdf611.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.