ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті поняття «сім’я», «молода сім’я» та «студентська сім’я». Визначені особливості студентської сім’ї як соціального інституту, проаналізовані психологічні характеристики періоду ранньої зрілості. Досліджені тенденції розвитку сучасних моделей шлюбно-сімейних стосунків. В статье рассмотрены понятия «семья», «молодая семья» и «студенческая семья». Определены особенности студенческой семьи как социального института, проанализированы психологические характеристики периода ранней зрелости. Исследованы тенденции развития современных моделей брачно-семейных отношений. The article describes the concept of «family», «young family» and «students’ family». Features of a students’ family as a social institution are defined, psychological characteristics of an early maturity period are analyzed. The tendencies of contemporary models of marriage-family relationships are explored.
Опис
Ключові слова
шлюб, студентська сім’я, рання зрілість, міжособистісні стосунки, шлюбно-сімейні відносини, брак, студенческая семья, ранняя зрелость, межличностные отношения, брачно-семейные отношения, marriage, students’ family, early maturity, interpersonal relationships, marriage-family relationships
Цитування
Сосніхіна С. Є. Психологічний аналіз сучасних шлюбно-сімейних стосунків студентської сім’ї / С. Є. Сосніхіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнецов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 52. - С. 134-142.