Апробування способів біоіндикації екологічного стану Донбасу

Анотація
Зведено результати апробування біоіндикаційних можливостей видів рослин, тварин, грибів та людини у промислово розвиненому регіоні. Синтезовані данірекомендовано розцінювати як базові для впровадження технології оцінки шкідливості факторівнавколишнього середовища. Обобщены результаты апробирования биоиндикационных возможностей видов растений, животных, грибов и человека в промышленно развитом регионе. Синтезированные данные рекомендовано рассматривать как базовые для внедрения технологии оценки вредности факторов окружающей среды.Results of the research of bioindicator capacity of species of plants, mushrooms, animals and man in an industrially developed region have been summarized. The synthesized data are recommended for considering as basic for introduction of the technology of assessment of harmfulness of the environment factors.
Опис
Ключові слова
біоіндикація, інтегральний показник, стан довкілля, биоиндикация, интегральный показатель, состояние среды, bioindication, integral index, environment state
Цитування
Апробування способів біоіндикації екологічного стану Донбасу / С. В. Беспалова, О. С. Горецький, О. З. Глухов та ін. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : межвед. сб. науч. работ / Донец. нац. ун-т . – Донецк : ДонНУ, 2008. – Вып. 8. – C. 24–34.