Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті ідеться про необхідність розробки у навчальних закладах Німеччини сучасної концепції виховання особистості в умовах постіндустріального суспільства. Автор наголошує на тому, що гегемонія інформатики призвела до домінування у всіх сферах життя сучасного німецького суспільства технологічної логіки. Ця нова логіка змушує по-іншому ставитись до цінності знань як таких. Оволодіння знаннями не є основним завданням одержання освіти, оскільки більшу цінність являє собою володіння інформацією та її джерелами. В данной статье речь идёт о необходимости разработки в учебных заведениях Германии современной концепции воспитания личности в условиях постиндустриального общества. Автор настаивает на том, что гегемония информатики привела к доминированию во всех сферах жизни современного немецкого общества технологической логики. Эта новая логика вынуждает по-другому отнестись к ценности знаний как таковых. Овладение знаниями не является основной задачей получения образования, поскольку большую ценность представляет собой овладение информацией и её источниками. In this article we are talking about the need to develop in the educational institutions of Germany a modern concept of personality education in the conditions of a postindustrial society. The author insists that hegemony computer science has led to the domination in all spheres of life of the modern German society of technological logic. This new logic forces us to treat the value of knowledge as such in a different way. Mastering knowledge is not the primary goal of obtaining an education, since the mastery of information and its sources is of great value.
Опис
Ключові слова
німецька мова, формування особистості, інформаційні технології, педагогічні концепції, немецкий язык, формирование личности, информационные технологии, педагогические концепции, German, personality formation, Information Technology, pedagogical concepts
Цитування
Черкашин С. В. Освіта та розвиток особистості у навчальних закладах Німеччини в умовах постіндустріального суспільства / С. В. Черкашин // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 56. – С. 373–383.