ЕФЕКТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ЯК ПІДҐРУНТЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Анотація
Розробка дієвого механізму забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства, безсумнівно, є актуальною проблемою як для науковців, так й для представників владних структур. У сучасному науковому дискурсі існує досить велика група методологічних підходів, у контексті застосування яких можливо та доцільно розглядати зазначену проблему – від інституційного підходу до системного. З позиції представників конфліктологічного підходу ефективне врегулювання соціальних (насамперед, політичних) конфліктів може виступати реальним підґрунтям в забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства. Разработка действенного механизма обеспечения устойчивого развития современного общества, несомненно, является актуальной проблемой как для ученых, так и для представителей властных структур. В современном научном дискурсе существует довольно большая группа методологических подходов в контексте применения которых возможно и целесообразно рассматривать указанную проблему - от институционального подхода к системному. С позиции представителей конфликтологического подхода эффективное урегулирование социальных (прежде всего, политических) конфликтов может выступать реальным основанием в обеспечении устойчивого развития современного общества. The development of an effective mechanism for ensuring the sustainable development of modern society is undoubtedly an urgent problem both for scientists and for representatives of power structures. In modern scientific discourse there is a rather large group of methodological approaches, in the context of which it is possible and appropriate to consider the mentioned problem - from the institutional approach to the system. From the point of view of the representatives of the conflict-oriented approach, effective regulation of social (first of all, political) conflicts can be a real ground for ensuring the sustainable development of modern society.
Опис
Ключові слова
конфлікт, сталий розвиток, суспільство, врегулювання, конфликт, устойчивое развитие, общество, урегулирование, conflict, Sustainability, society, settlement
Цитування
Денисенко І. Д. Ефективне врегулювання конфліктів як підґрунтя в забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства / І. Д. Денисенко // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7-8 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – С. 67-69.