Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1626
Title: ПОПУЛІЗМ У КОНТЕКСТІ ТАБЛОЇДИЗАЦІЇ МАС-МЕДІЙНОГО ПРОСТОРУ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
Other Titles: ПОПУЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ТАБЛОИДИЗАЦИИ МАСС-МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА: ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
POPULISM IN CONTEXT OF THE MASS-MEDIA SPACE TABLOIDIZATION: POLITICAL CULTURAL DIMENSION
Authors: Куц, Г. М.
Keywords: популізм
мас-медіа
таблоїдизація
політична культура
масова культура
популизм
масс-медиа
таблоидизация
политическая культура
массовая культура
populism
mass-media
tabloidization
political culture
mass culture
Issue Date: 29-May-2017
Publisher: ХНУ імені В. Н. Каразіна
Citation: Куц Г. М. Популізм у контексті таблоїдизації мас-медійного простору: політико-культурний вимір / Г. М. Куц // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Теорія культури і філософія науки : зб. наук. пр. – Харків, 2017. - Вип. 57. – С. 111-115.
Abstract: У статті аргументовано, що ідеї популізму набули популярності в сучасному світі завдяки процесу таблоїдизації мас-медіа. Це призводить до тривожного тренду домінування маргінесу (основного споживача ідей популізму) у виборі суспільного майбутнього. У контексті теорії «бунту мас» Х. Ортеги-і-Гасета зазначено, що досконалість сучасного життя маси вважають не за організацію, а за природу. Тобто, існуючі форми соціального буття, які сприяли комфортному проживанню людини маси, вважаються вічними та незмінними (кимось даними). Відповідно, класу споживачів популізму притаманні специфічні політико-ментальні характеристики: їх не цікавлять причини виникнення існуючого устрою суспільного життя. Їх цікавить лише їхній добробут і одночасно вони відмежовуються від причин цього добробуту. У цілому, таблоїдизація мас-медіа детермінувала поширення ідей популізму. В статье аргументировано, что идеи популизма приобрели популярность в современном мире благодаря процессу таблоидизации масс-медиа. Это приводит к тревожному тренду доминирования маргинеса (основного потребителя идей популизма) в выборе общественного будущего. В контексте теории «бунта масс» Х. Ортеги-и-Гассета указано, что совершенство современной жизни массы считают не за организацию, а за природу. То есть, существующие формы социального бытия, которые способствовали комфортному проживанию человека массы, считаются вечными и неизменными (кем-то данными). Соответственно, классу потребителей популизма присущи специфические политико-ментальные характеристики: их не интересуют причины возникновения существующего строя общественной жизни. Их интересует только их благосостояние и одновременно они отстраняются от причин этого благосостояния. В целом, таблоидизация масс-медиа детерминировала распространение идей популизма. In the article it is demonstrated that the populism ideas gained popularity in the modern world thanks to the process of the mass-media tabloidization. This thing leads to a disturbing trend of outcasts (who are main consumers of populist ideas) domination in choice of future. It is noted that in context of the “mass revolt” theory by J. Ortega-y-Gasset masses consider perfect character of the modern life not as a result of organization but as a nature. That means that existing forms of social being that favour to comfort life of a mass person are considered eternal and constant. Accordingly the class of populist ideas consumers have specific politic and mental characteristics and demonstrate no interest to causes of the social life existing system. They are interested only in their own well-being without paying attention to preconditions of this well-being. In general the mass-media tabloidization is determined by populist ideas spreading.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1626
ISSN: 2306-6687
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.