Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики (облікової)

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-09-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В цих рекомендаціях є поглиблення та закріплення теоретичних знань з облікових дисциплін, здобутих у вищому навчальному закладі, й набуття практичних навичок і досвіду організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій. Эти рекомендации содержат углубление и закрепление теоретических знаний по учетным дисциплинам, полученным в вузе, и приобретение практических навыков и опыта организации учетной и аналитической работы на предприятии в условиях применения новейших информационных систем и технологий. These recommendations include the deepening and consolidation of theoretical knowledge in accounting disciplines obtained at the university, and the acquisition of practical skills and experience in organizing accounting and analytical work at the enterprise in the conditions of applying the latest information systems and technologies.
Опис
Ключові слова
економіка, бухгалтерський облік, навчальна практика, экономика, бухгалтерский учет, учебная практика, economy, accounting, training practice
Цитування
Осьмірко І. В. Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики (облікової) / І. В. Осьмірко, Т. В. Синиця ; Харк. нац. пед. ун-т имені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 44 с.