РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНОЮ ПРОГРАМ ЮНЕСКО ЩОДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ВПЦ «Візаві»
Анотація
У статті проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти ЮНЕСКО щодо освіти дорослих та визначено можливості їх реалізації в Україні. Наголошено, що міжнародна організація ЮНЕСКО сприяє становленню та розвитку освіти дорослих в усьому світі, у тому числі в Україні. Метою співробітництва України з ЮНЕСКО є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних інтересах можливостей і ресурсів ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях компетенції цієї Організації. Міжнародні програми, проекти та рекомендації сприяють становленню нормативно-законодавчої бази України щодо освіти дорослих, розширенню мережі навчальних закладів для дорослих, популяризації неформальної та інформальної освіти, розробці принципів, форм та методів сучасної освіти дорослого населення. В статье проанализированы международные нормативно-правовые акты ЮНЕСКО по образованию взрослых и определены возможности их реализации в Украине. Отмечено, что международная организация ЮНЕСКО способствует становлению и развитию образования взрослых во всем мире, в том числе в Украине. Целью сотрудничества Украины с ЮНЕСКО является укрепление интеллектуального потенциала страны и привлечения его к общемировым процессам в гуманитарной сфере, а также использование в национальных интересах возможностей и ресурсов ЮНЕСКО и международного опыта сотрудничества в области компетенции этой организации. Международные программы, проекты и рекомендации способствуют становлению нормативно-законодательной базы Украины в сфере образования взрослых, расширению сети учебных заведений для взрослых, популяризации неформального и информального образования, разработке принципов, форм и методов современного образования взрослого населения. In the article UNESCO international legal acts on adult education are analyzed. They are: The Lifelong Learning Program: education and training opportunities for all (2011), The Hamburg declaration (1997), The world of Education Today and Tomorrow (1972), The Sustainable Development Goals Report 2017, Program and budget 2016-2017. The possibility of their realization in Ukraine is determined. It is noted that the UNESCO international organization (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) promotes the organization of adult education in all the world, including Ukraine. The aim of Ukrainian cooperation with the UNESCO is to strengthen the country's intelligent potential and engage it in the global processes in the humanitarian field, as well as the use of the capabilities and resources of the UNESCO and the international experience of cooperation in the fields of competence of this organization in the national interest. It was emphasized that the International conferences, the UNESCO University Departments Program (UNITWIN), the Grundtvig Program were had a significant impact on the development of adult education and the organization of lifelong learning in Ukraine. On the basis of the analysis and generalization of the official legislative and regulatory acts, documents and reports of the UN, UNESCO and Ukraine it has been established that international programs, projects and recommendations contribute to the formation of the Ukrainian legislative and regulatory framework as for adult education, to the expansion of the network of educational institutions for adults, to the promotion of non-formal and informal education, to the development of the principles, forms and methods of adult education. In particular, the international UNESCO conferences on adult education, the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, the Grundtvig Programme have had the most positive influence on the development of the system of adult education in Ukraine. The difficulty in the implementation of UNESCO adult education programs in Ukraine exist. They are: awareness of adults about the possibility of participating in educational programs, stereotypical fears about adult education, a small amount of funding for educational projects, absence of special legislation in the field of adult education.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, освіта впродовж життя, освітні програми ЮНЕСКО, формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, Україна, образование взрослых, образование в течение жизни, образовательные программы ЮНЕСКО, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, Украина, adult education, lifelong learning, the UNESCO educational programmes, formal education, non-formal education, informal education, Ukraine
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Реалізація Україною програм ЮНЕСКО щодо освіти дорослих / А. В. Боярська-Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [редкол.: М. Т. Мартинюк (голов. ред.) та ін.]. – Умань : Візаві, 2018. – Вип.1. – С. 27–36.