КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Ідея сталого розвитку – не нова система поглядів. Вона простежується в способі життя і традиціях корінних народів, будучи результатом життєвого досвіду і знань, які накопичувалися тисячоліттями. До цих пір життя більшості корінних народів тісно пов’язане зі станом природного середовища, з тваринами і рослинами, що мешкають поруч з ними. У культурі, вірі та традиційних духовних цінностях багатьох народів закладені основи дбайливого ставлення до природи і підтримки сталості природних і соціальних систем. Идея устойчивого развития - не новая система взглядов. Она прослеживается в образе жизни и традициях коренных народов, являясь результатом жизненного опыта и знаний, которые накапливались тысячелетиями. До сих пор жизнь большинства коренных народов тесно связана с состоянием природной среды с животными и растениями, которые живут рядом с ними. В культуре, вере и традиционных духовных ценностях многих народов заложены основы бережного отношения к природе и поддержания постоянства природных и социальных систем. The idea of sustainable development is not a new system of views. It is traced in the way of life and traditions of indigenous peoples, being the result of life experience and knowledge, which accumulated for millennia. Until now, the life of most of the indigenous peoples is closely related to the state of the natural environment with animals and plants that live next to them. In the culture, faith and traditional spiritual values of many peoples the principles of careful attitude to nature and maintenance of the constancy of natural and social systems are laid.
Опис
Ключові слова
концепція, сталий розвиток, концепция, устойчивое развитие, concept, sustainability
Цитування
Писанка К. О. Концепція сталого розвитку / К. О. Писанка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 412–417.