ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ СИСТЕМА ФЭН-ШУЙ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Фэн-шуй - это наука или искусство о том, как обустроить жилое окружение, основанная на факторах земли, строений, индивидуума, направлений света, времени и потоках воды. Большое значение имеет то, какие именно люди будут жить в этом строении, потому что на разных индивидуумов то или иное окружение, тот или иной дом будет оказывать разное влияние. Каждому человеку подходит своя энергия: одни и те же условия могут способствовать укреплению здоровья одного человека и развитию каких- либо болезней - у другого. Фен-шуй - це наука або мистецтво про те, як облаштувати житлове оточення, заснована на факторах землі, будівель, індивідуума, напрямів світла, часу і потоках води. Велике значення має те, які саме люди будуть жити в цій будівлі, тому що на різних індивідуумів те чи інше оточення, той чи інший будинок буде надавати різний вплив. Кожній людині підходить своя енергія: одні й ті ж умови можуть сприяти зміцненню здоров'я однієї людини і розвитку будь-яких хвороб - в іншої. Feng Shui is a science or art about how to equip a residential environment based on the factors of the earth, buildings, the individual, the directions of the light, the time and the streams of water. Of great importance is what kind of people will live in this structure, because on different individuals this or that environment, this or that house will exert a different influence. Each person has his own energy: the same conditions can contribute to the health of one person and the development of any disease - the other.
Опис
Ключові слова
фэн-шуй, здоровье человека, студентческие работы, фен-шуй, здоров’я людини, студентські роботи, fen-shui, human health, student work
Цитування
Кунченко К. С. Древнекитайская система фэн-шуй и ее влияние на здоровье человека / К. С. Кунченко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 87–89.