Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики у профільної школі»

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні вказівки містять план, питання і завдання для обговорення та самоконтролю знань студентів, завдання для самостійної роботи, розкрито найхарактерніші аспекти змісту навчального матеріалу складених згідно з навчальним планом і програмою курсу «Методика навчання фізики у профільної школі». Методические указания содержат план, вопросы и задания для обсуждения и самоконтроля знаний студентов, задания для самостоятельной работы, раскрыто характерные аспекты содержания учебного материала составленных в соответствии с учебным планом и программой курса «Методика обучения физике в профильной школе». The methodical instructions contain a plan, questions and tasks for discussion and self-control of students' knowledge, tasks for independent work, specific aspects of the contents of the educational material drawn up in accordance with the curriculum and the program of the course "Methods of teaching physics in the profile school" are disclosed.
Опис
Ключові слова
фізика, методика навчання фізики, профільні школи, самостійна робота, физика, методика обучения физике, профильные школы, самостоятельная работа, physics, methods of teaching physics, specialized schools, independent work
Цитування
Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики у профільної школі» для студентів першого року навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності «фізика» з теми : Методика вивчення хвильової та квантової оптики у профільної школі / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; уклад. О. Г. Галицький. – Харків : ХНПУ, 2018. – 23 с.