Культурні коди національного в парадигмі сучасного антропологічно орієнтованого мовознавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»
Анотація
Лінгвісти активізують свою наукову діяльність щодо пошуку інформації про національно-культурну ідентичність людини, закладену в мові й реалізовану мовою. Тож, перспективи в цій галузі є, попереду багато цікавої й потрібної роботи. Особливо в україністиці, де студії з етнолінгвістики, етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології, перебувають у стані формації в контексті національної школи антропологічно орієнтованого мовознавства. Лингвисты активизируют свою научную деятельность по поиску информации о национально-культурной идентичности человека, заложенную в языке и реализованную языком. Поэтому, перспективы в этой области есть, впереди много интересной и нужной работы. Особенно в украинистике, где этнолингвистические, этнопсихолингвистические и лингвокультурологические студии находятся в состоянии формации в контексте национальной школы антропологически ориентированного языкознания.
Опис
Ключові слова
студії з етнолінгвістики й лінгвокультурології, українська лінгвокультурологія, національна школа антропологічно орієнтованого мовознавства, этнолингвистические и лингвокультурологические студии, украинская лингвокультурология, национальная школа антропологически ориентированного языкознания, ethnolinguistic and linguistic-cultural studies, Ukrainian linguoculturology, national school of anthropologically oriented linguistics
Цитування
Маленко О. О. Культурні коди національного в парадигмі сучасного антропологічно орієнтованого мовознавства / О. О. Маленко // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 283–291.