Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1468
Title: Культурні коди національного в парадигмі сучасного антропологічно орієнтованого мовознавства
Other Titles: Культурные коды национального в парадигме современного антропологически ориентированного языкознания
Cultural codes of the national in the paradigm modern anthropologically oriented linguistics
Authors: Маленко, О. О.
Маленко, Е. О.
Malenko, E. О.
Keywords: студії з етнолінгвістики й лінгвокультурології
українська лінгвокультурологія
національна школа антропологічно орієнтованого мовознавства
этнолингвистические и лингвокультурологические студии
украинская лингвокультурология
национальная школа антропологически ориентированного языкознания
ethnolinguistic and linguistic-cultural studies
Ukrainian linguoculturology
national school of anthropologically oriented linguistics
Issue Date: 10-Jun-2015
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»
Citation: Маленко О. О. Культурні коди національного в парадигмі сучасного антропологічно орієнтованого мовознавства / О. О. Маленко // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 283–291.
Abstract: Лінгвісти активізують свою наукову діяльність щодо пошуку інформації про національно-культурну ідентичність людини, закладену в мові й реалізовану мовою. Тож, перспективи в цій галузі є, попереду багато цікавої й потрібної роботи. Особливо в україністиці, де студії з етнолінгвістики, етнопсихолінгвістики, лінгвокультурології, перебувають у стані формації в контексті національної школи антропологічно орієнтованого мовознавства. Лингвисты активизируют свою научную деятельность по поиску информации о национально-культурной идентичности человека, заложенную в языке и реализованную языком. Поэтому, перспективы в этой области есть, впереди много интересной и нужной работы. Особенно в украинистике, где этнолингвистические, этнопсихолингвистические и лингвокультурологические студии находятся в состоянии формации в контексте национальной школы антропологически ориентированного языкознания.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1468
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маленко О. О.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.