ГІПОДИНАМІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Технічний прогрес зробив наше життя комфортним з одного боку, але й приніс з собою таке небезпечне явище як гіподинамія — ослаблення м’язової діяльності, зумовлене малорухомим способом життя. Поширеність гіподинамії зростає у зв’язку зі зростанням обсягів офісної роботи та зменшенням потреби у фізичних рухах. Треба уникати гіподинамії, а для цього необхідно займатися фізичною активністю. Тільки та людина, яка веде здоровий спосіб життя, може уникнути наслідків гіподинамії. Технический прогресс сделал нашу жизнь комфортной с одной стороны, но и принес с собой такое опасное явление как гиподинамия - ослабление мышечной деятельности, обусловленное малоподвижным образом жизни. Распространенность гиподинамии возрастает в связи с ростом объемов офисной работы и уменьшением потребности в физических движениях. Следует избегать гиподинамии, а для этого необходимо заниматься физической активностью. Только тот человек, который ведет здоровый образ жизни, может избежать последствий гиподинамии. Technical progress made our life comfortable on the one hand, but brought with it such a dangerous phenomenon as inactivity - the weakening of muscular activity, conditioned by a sedentary lifestyle. The prevalence of hypodynamia increases in connection with the growth in the volume of office work and the decrease in the need for physical movements. It is necessary to avoid hypodynamia, and for this it is necessary to engage in physical activity. Only the person who leads a healthy lifestyle can avoid the consequences of hypodynamia.
Опис
Ключові слова
гіподинамія, організм людини, студентські роботи, гиподинамия, организм человека, студенческие работы, physical inactivity, human organism, student work
Цитування
Жуковіна Т. В. Гіподинамія та її вплив на організм людини / Т. В. Жуковіна, Ю. В. Биковська // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 66–67.