ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полонійна академія в Ченстохові (Польща), ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Посвіт
Анотація
У статті визначено цільові групи дорослих німців у системі безперервної освіти на сучасному етапі: освітяни, жінки, люди похилого віку, мігранти, безробітні, люди з особливими фізичними потребами, самотні люди, функціонально неграмотні громадяни. Визначено чинники, що сприяють розвитку освіти дорослих у Німеччині: урегулювання нормативно-законодавчої бази в галузі освіти дорослих, активна пропаганда безперервної освіти, індивідуально-орієнтований підхід та різноманітність освітніх послуг, які здатні задовольнити інтереси дорослих німців. В статье определены целевые группы взрослых немцев в системе непрерывного образования на современном этапе: педагоги, женщины, старики, мигранты, безработные, люди с особыми физическими потребностями, одинокие люди, функционально неграмотны граждане. Определены факторы, способствующие развитию образования взрослых в Германии: урегулирование нормативно-законодательной базы в области образования взрослых, активная пропаганда непрерывного образования, индивидуально-ориентированный подход и разнообразие образовательных услуг, которые способны удовлетворить интересы взрослых немцев. The article identifies the target groups of adult Germans in the system of continuing education at the present stage: educators, women, the elderly, migrants, the unemployed, people with special physical needs, lonely people, and functionally illiterate citizens. The factors contributing to the development of adult education in Germany are: the regulation of the regulatory framework in adult education, the active promotion of lifelong learning, the individualized approach and the variety of educational services that can meet the interests of adult Germans.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, безперервна освіта, освіта Німеччини, образование взрослых, непрерывное образование, образование Германии, adult education, continuous education, education of Germany
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Цільові групи дорослих у системі освіти Німеччини / А. В. Боярська-Хоменко // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2018 р. / [ред.-упоряд.: І. Зимомря та ін.]. – Ченстохів ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 178–179.