РОЗВИТОК І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Естетичне виховання – найважливіша сторона виховання дитини. Воно сприяє збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливає на пізнання моральної сторони дійсності, підвищує пізнавальну активність, навіть впливає на фізичний розвиток. Результатом естетичного виховання є естетичний розвиток. Знайомство з красою в житті і мистецтві не тільки виховує розум і почуття дитини, а й сприяє розвитку уяви й фантазії. Эстетическое воспитание - наиболее важная сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание моральной стороны действительности, повышает познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и чувства ребенка, а и способствует развитию воображения и фантазии. Aesthetic education - the most important aspect of child upbringing. It contributes to the enrichment of sensory experience, the emotional sphere of the individual, affects the knowledge of the moral side of reality, increases cognitive activity, even affects physical development. The result of aesthetic upbringing is aesthetic development. Understanding beauty in life and art not only brings up the mind and feeling of the child, but also promotes the development of imagination and fantasy.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, художня діяльність, естетичний розвиток, дитяча творчість, художньо-творчі здібності, эстетическое воспитание, художественная деятельность, эстетическое развитие, детское творчество, художественно-творческие способности, aesthetic upbringing, artistic activity, aesthetic development, child creativity, artistic creativity
Цитування
Мкртічян О. А. Розвиток і виховання дітей засобами мистецтва / О. А. Мкртічян // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків : [б. в.], 2017. – С.171–172.