Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1316
Title: Д. І. БАГАЛІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Other Titles: Д. И. БАГАЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
D. I. BAGALEY IN MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY
Authors: Богдашина, О. М.
Keywords: Багалій Д. І.
українська історіографія
позитивізм
Харківський університет
слобідський літописець історії України
Багалей Д. И.
украинская историография
позитивизм
Харьковский университет
слободской летописец истории Украины
Bahaliy D. I.
ukrainian historiography
positivism
Kharkv University
Sloboda chronicler of the history of Ukraine
Issue Date: 22-Dec-2017
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Citation: Богдашина О. М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії / О. М. Богдашина // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: Д. М. Чорний (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2017. – Вип. 25. – С. 98–107.
Abstract: У статті проаналізовано праці українських авторів, присвячені життю та творчості видатного історика і громадського діяча. Наведено факти, що доводять помітну активізацію дослідження біографії видатного українця за останню чверть століття. Особливістю сучасного періоду розвитку багалієзнавства є яскраво виражена його археографічна складова, а саме публікація листування Д. І. Багалія, його рукописів і повторний друк найбільш відомих монографій історика. В статье проанализированы работы украинских авторов, посвященные жизни и творчеству выдающегося историка и общественного деятеля. Приведенные факты доказывают заметную активизацию исследования биографии выдающегося украинца за последние четверть века. Особенностью современного периода развития багалеезнавства является ярко выраженная его археографическая составляющая, а именно публикация переписки Д. И. Багалея, его рукописей и повторная печать наиболее известных монографий историка. In the article analyzed the works of Ukrainian authors devoted to the life and work of an outstanding historian and public figure. The facts prove a noticeable intensification of the study of the biography of a prominent Ukrainian during the last quarter century.The peculiarity of the modern period of the development of Bagalyі ’s studies is its archeographic component, namely the publication of the correspondence D. Bagalyi, his manuscripts and the reprint of the most famous monographis of the historian.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1316
ISSN: 2227-6505
Appears in Collections:Кафедра історії України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богдашина О.М. Д.І. Багалій у сучасній.pdf177.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.