Загальнокультурна підготовка майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки та України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено комплексний порівняльний аналіз теоретичних положень та практичних аспектів загальнокультурної підготовки майбутніх учителів музики (на прикладі бакалаврів) у ЗВО КНР та України для визначення напрямів взаємного використання педагогічно цінних ідей та узагальненого досвіду означеної підготовки в сучасних умовах розвитку китайської та української вищої музично-педагогічної освіти. На основі аналізу широкого спектру наукових джерел висвітлено основні напрями наукового осмислення порушеної проблеми в китайській та українській психолого-педагогічній літературі, розкрито витоки ідей загальнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в китайській і українській педагогічній думці, проаналізовано й уточнено суть основних понять, що стосуються проблеми дослідження, а саме: «особистість учителя музики», «загальна культура майбутнього вчителя музики», «загальнокультурна підготовка майбутнього вчителя музики» та її структура. Схарактеризовано особливості системи вищої музично-педагогічної освіти у КНР та Україні, узагальнено її зміст та виявлено як спільні, так і специфічні риси, зокрема: значна відмінність у загальній кількості навчальних годин, характері й термінах здійснення практик; специфічна роль дисциплін ідейнополітичної спрямованості й особлива увага вивченню іноземної (як правило, англійської) мови в китайських закладах; ширший спектр дисциплін вільного вибору в українських університетах. Здійснення порівняльного аналізу форм і методів загальнокультурної підготовки майбутніх учителів у ЗВО КНР та України у процесі аудиторної та позааудиторної роботи уможливило з’ясування як їх спільних, так і відмінних рис, а саме: акцент на проведенні лекційних занять, використання сукупності інтегрованих методик викладання фахових дисциплін, переважне застосування національних платформ і ресурсів для дистанційного навчання, обов’язковість залучення здобувачів освіти до факультативних занять та позаудиторної роботи в китайських закладах. Між тим, відзначено використання широкого кола методів викладання фахових дисциплін в українських університетах. Практичне значення результатів дослідження визначається тим, що робота актуалізує питання теорії та практики загальнокультурної підготовки майбутніх учителів музики для підвищення її ефективності у вишах КНР та України. Теоретичні положення і висновки дисертації створюють передумови для подальших компаративних досліджень організації освітнього процесу закладів вищої освіти, зокрема педагогічних університетів, КНР та України. The thesis presents the comprehensive comparative analysis of the theoretical foundations and practical experience in general cultural training of future music teachers (on the example of bachelors) in higher education institutions of the People’s Republic of China and Ukraine in order to determine perspective directions for the mutual use of pedagogically valuable ideas and generalized experience in the specified training in modern conditions of development of Chinese and Ukrainian higher musical-pedagogical education. Based on the analysis of a wide range of scientific sources, the main ways of scientific understanding of the raised problem in Chinese and Ukrainian psychological and pedagogical literature have been highlighted; the origins of the ideas of general cultural training of future music teachers in Chinese and Ukrainian pedagogical thought have been revealed; the essence of the main concepts related to the research problem (“personality of music teacher”, “general culture of future music teachers”, “general cultural training of future music teachers” and its structure) has been analyzed and clarified. The specific features of the system of higher musical and pedagogical education in the People’s Republic of China and Ukraine have been characterized. Its content has been summarized as well as both common and specific features of it have been revealed. They are: a significant difference in the total number of training hours, nature and terms of practice; the specific role of the disciplines of ideological and political orientation and special attention to the study of a foreign language (as a rule, English) in Chinese institutions; a wider range of free-choice subjects in Ukrainian universities. The implementation of the comparative analysis of the forms and methods of general cultural training of future teachers in higher education institutions of the People’s Republic of China and Ukraine in the process of classroom and out-ofclassroom work has made it possible to clarify both their common and distinctive features, namely: the emphasis on conducting lectures, the use of a set of integrated methodics of teaching professional disciplines, the predominant use of national platforms and resources for distance learning, the obligation to involve students in optional classes and extracurricular work in Chinese institutions. Meanwhile, the use of a wide range of methods of teaching professional disciplines in Ukrainian universities has been noted. The practical significance of the obtained results is that the work updates the issues of theory and practice of general cultural training of future music teachers in order to increase its effectiveness in higher education institutions in the People’s Republic of China and Ukraine. The theoretical ideas and conclusions of the thesis create prerequisites for further comparative studies of organization of educational process in higher education institutions, in particular, pedagogical universities, in the People’s Republic of China and Ukraine.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі музики, загальнокультурна підготовка, заклади вищої освіти, зміст освіти, форми та методи, Китайська Народна Республіка, Україна, future music teachers, general cultural training, higher education institution, content of education, forms and methods, the People’s Republic of China, Ukraine
Цитування
Шен Цінь. Загальнокультурна підготовка майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки та України : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Шен Цінь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – 235 с. : іл. + дод.
Колекції