Виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю засобами вокальної майстерності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено проблемі виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю засобами вокальної майстерності. Зазначену проблему розв’язано шляхом аналізу й систематизації теоретичних ідей, узагальнення досвіду виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю та України засобами вокальної майстерності. Окреслено творче використання напрацювань учених з теми, що розглядається, у закладах вищої освіти Китаю та України. На основі аналізу й порівняння ступеня наукової розробленості теоретичних питань, результатів узагальнення досвіду виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників в закладах вищої освіти КНР та України розроблено методику виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників засобами вокальної майстерності. Надано рекомендації щодо адаптації методики виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників засобами вокальної майстерності в закладах вищої освіти України та Китаю. Застосовано в освітньому процесі закладів вищої освіти України та Китаю методичні рекомендації «Виховання естетичного смаку в майбутніх музичнопедагогічних працівників у закладах вищої освіти» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в таких галузях знань: 02 Культура і мистецтво, спеціальність 025 Музичне мистецтво; 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (музичне мистецтво). Матеріали дисертації можуть стати науковим підґрунтям викладання педагогіки за педагогічним спрямуванням, основ педагогічної майстерності, порівняльної педагогіки, інноваційної педагогіки, освітнього провайдингу, вокальної майстерності, постановки голосу, базової вокальної музики, написання монографій, підручників, навчальних посібників, розроблення міждисциплінарних навчальних курсів для майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Теоретичні узагальнення, винесені зі змісту дисертації, практичний досвід автора впровадження ІКТ в освітній процес підготовки музично-педагогічних працівників можуть бути використані в системі неформальної та інформальної освіти з метою виховання естетичного смаку учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації викладачів ЗВО мистецького напряму, сертифікації вчителів музики в ЗЗСО. The study is devoted to the problem of education of aesthetic taste in future music-pedagogical workers in higher education institutions of China by means of vocal skill. The specified problem was solved by analysis and systematization of theoretical ideas, generalization of education experience aesthetic taste in future music-pedagogical workers in institutions of higher education in China and Ukraine by means of vocal skills. Outlined creative use of the work of scientists on the subject under consideration, in institutions of higher education in China and Ukraine. On the basis of the analysis and comparison of the degree of scientific development of theoretical questions and the results of the generalization of the experience of education of aesthetic taste in future music-pedagogical workers in institutions of higher education of the People's Republic of China and Ukraine, a method of education of aesthetic taste in future music-pedagogical workers by means of vocal skills has been developed (on the example of the experience of institutions of higher education of Ukraine and China). Recommendations are given on the adaptation of the method of education of aesthetic taste in future musical and pedagogical workers by means of vocal mastery in higher education institutions of Ukraine and China. Applied in the educational process of higher education institutions of Ukraine and China, methodological recommendations "Education of aesthetic taste in future music-pedagogical workers in higher education institutions" for independent work of first (bachelor's) level higher education graduates in the field of knowledge: 02 Culture and art specialty 025 Musical art, in the field of knowledge 01 Education/Pedagogy specialty 014 Secondary education (musical art). The materials of the thesis can become a scientific basis in the process of teaching pedagogy in a pedagogical direction, the basics of pedagogical skills, comparative pedagogy, innovative pedagogy, educational provision, vocal skills, voice production, basic vocal music, as well as during the writing of monographs, textbooks, training manuals, development of interdisciplinary training courses for future specialists in art specialties. The theoretical generalizations derived from the content of the thesis, the author's practical experience of the introduction of ICT in the educational process of training music-pedagogical workers can be used in the system of informal and informal education for the purpose of educating the aesthetic taste of the participants in the educational process, improving the qualifications of teachers of higher vocational education in the art direction, certification of music teachers in higher education institutions.
Опис
Ключові слова
вокальна майстерність, вокальна підготовка, вищий навчальний заклад, естетичне виховання, естетичний смак, музичне мистецтво, музично-педагогічні працівники, інформаційно-комунікаційні технології, китайська музика, форми і методи естетичного виховання, vocal skill, vocal training, institution of higher education, aesthetic education, aesthetic taste, musical art, music-pedagogical workers, information and communication technologies, Chinese music, forms and methods of aesthetic education
Цитування
Чжоу Мінь. Виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників у закладах вищої освіти Китаю засобами вокальної майстерності : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Чжоу Мінь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – 195 с. : іл. + дод.
Колекції