Жінки та інтелектуальна власність – каталізатор інновацій і творчості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У презентації досліджується питання рівного доступу жінок і дівчат будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки і інновацій як запоруку забезпечення ґендерної рівноправності в цій сфері. Незважаючи на певний прогрес, жінки, як і раніше, стикаються з численними складнощами у використанні прав Інтелектуальної власності, а їх інноваційний та творчий потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Сьогодні інформованість про інтелектуальну власність (ІВ) висока як ніколи раніше, але в багатьох секторах суспільства, у тому числі серед жінок, все ще існує постійна потреба у підвищенні обізнаності та розуміння ключової ролі Інтелектуальної власності у стимулюванні інновацій та творчості, комерційної діяльності та сталого розвитку. The presentation examines the issue of equal access of women and girls of any age to the achievements and development of science, technology and innovation as a guarantee of ensuring gender equality in this area. Despite some progress, women still face numerous difficulties in using intellectual property rights, and their innovative and creative potential remains largely unrealized. Today, awareness of Intellectual Property (IP) is higher than ever before, but there is still a continuing need in many sectors of society, including among women, to increase awareness and understanding of the key role of Intellectual Property in driving innovation and creativity, commercial activity and sustainable development .
Опис
Ключові слова
жінки-науковці, інтелектуальна власність, інновації, авторське право, академічна доброчесність, women scientists, Intellectual Property, innovations, Copyright, academic integrity
Цитування
Жінки та інтелектуальна власність – каталізатор інновацій і творчості : [презентація] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. С. С. Мажара. – Харків : ХНПУ, 2023. – 21 сл.