СТРУКТУРА РОЗВИТКУ ГОЛОСОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ (теоретико-методологічний аспект)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовується сутність голосової культури майбутнього вчителя та структуру, яка представлена єдністю чотирьох взаємопов’язаних структурних блоків: професійно-педагогічного, технічного, гігієнічного, психологічного. Новизна дослідження полягає в цілісному виділенні функціональних компонентів, що забезпечують реалізацію структурних компонентів голосової культури, а їх виділення розкриває процесуальну сторону цього питання. Встановлено, що голосова культура має складну структуру, яка представлена єдністю чотирьох взаємопов’язаних блоків: професійно-педагогічного, технічного (забезпечення підготовки голосового апарату до підвищеного голосового навантаження), гігієнічного (підтримка голосового апарату у здоровому та працездатному стані), психологічного (спрямовання на досягнення взаєморозуміння з іншими суб’єктами педагогічного процесу шляхом урахування особливостей голосоутворення). Виділені структурні блоки представлені єдністю чотирьох універсальних для кожного структурного блоку компонентів: мотиваційно-аксіологічного, когнітивного, діяльнісно-практичного та рефлексивного. Виходячи зі специфіки діяльності вчителя та варіативності його взаємин, визначено основні функції: пізнавальна, гностична, ціннісно-орієнтаційна, прогностично-орієнтована, прогностично-профілактична, комунікативна, розвивально-виховна, енергетична, розподільна, захисна, рефлексивна. Доведено, що оволодіння вчителем культурою голосу дозволяє зменшити негативний вплив факторів професійної діяльності на стан голосового апарату вчителя та підтримувати стан голосового апарату в здоровому та працездатному стані. Сформульовано припущення, що розвиток вокальної культури допомагає досягти кращої взаємодії з оточуючими і з мінімальними наслідками для стану свого голосового апарату. The purpose of the article essence of the voice culture of the future teacher and reveals the structure, which is represented by the unity of four interconnected structural blocks: professional (pedagogical), technical, hygienic, psychological. Methods and methodology. The article used a set of methods typical for research of a similar level, namely: the descent from the abstract to the concrete, a systemic, structural-activity approach; method of scientific knowledge, comparison. The novelty lies in the holistic identification of functional components that ensure the implementation of the structural components of voice culture, and their selection reveals the procedural side of this issue. Results. It was established that voice culture has a complex structure, which is represented by the unity of four interrelated blocks: professional and pedagogical, which ensures the full disclosure of voice capabilities of representatives of pedagogical professions with a large voice load (teacher); technical unit, which forms a “technical base” for active vocal use and ensures preparation of the vocal apparatus for increased vocal load: hygienic unit, which maintains the vocal apparatus in a healthy and functional state; psychological block, which is aimed at achieving mutual understanding with others (subjects of the pedagogical process) by taking into account the peculiarities of voice formation. The selected structural blocks are represented by the unity of four universal components for each structural block: motivational-axiological, cognitive, activity-practical and reflective. The named components reflect the sequence of the structure of the vocal culture blocks we have selected. Based on the specificity of the teacher’s activities and the variability of his relationships, the main functions are defined: cognitive, gnostic, value-oriented, prognostic-oriented, prognostic-prophylactic, communicative, develop mental educational, energetic, distributional, protective, reflexive-corrective. Conclusions. A teacher’s mastery of voice culture allows reducing the negative impact of factors of professional activity on the state of the teacher’s vocal apparatus. At the same time, it allows you to maintain the state of the vocal apparatus in a healthy and functional state, through technical improvement through mastering effective techniques for its use depending on the tasks and conditions of professional activity. It can be assumed that the development of vocal culture helps to achieve better interaction with others and with minimal consequences for the condition of one’s vocal apparatus.
Опис
Ключові слова
голос, голос мовлення, порушення голосу, майбутні вчителі, культура голосу, структурні блоки, структурно-функціональні компоненти, професійна підготовка, voice, speech voice, voice disorders, prospective teachers, voice culture, structural blocks, structural and functional components, professional training
Цитування
Перетяга Л. Є. Структура розвитку голосової культури майбутнього вчителя (теоретико-методологічний аспект) / Л. Є. Перетяга // Professional Art Education. – 2022. – Vol. 3, No. 2. – Pp. 24–34.
Колекції