Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1122
Title: Ефективність використання вітаміну Е в раціонах корів в період лактації для одержання якісного вітамінізованого молока
Other Titles: Эффективность использования витамина Е в рационах коров в период лактации для получения качественного витаминизированного молока
Efficiency of using vitamin Е in the ration of lactating cows to produce quality fortified milk
Authors: Зозуля, Ю. О.
Іонов, І. А.
Keywords: вітамін Е
якість молока
корови
соматичні клітини
премікс
витамин Е
качество молока
коровы
соматические клетки
премикс
vitamin E
milk quality
cows
somatic cells
premix
Issue Date: 2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Зозуля Ю. О. Ефективність використання вітаміну Е в раціонах корів в період лактації для одержання якісного вітамінізованого молока / Ю. О. Зозуля, І. А. Іонов // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. П. Харченко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 17. – С. 32–36.
Abstract: Наведено результати дослідження ефективності згодовування підвищених кількостей вітаміну Е в складі преміксу коровам в період лактації та його вплив на деякі показники якості та біологічної цінності молока. При збагаченні протягом 30 діб раціонів корів (за рахунок основного раціону корови отримували 1600-1700 мг вітаміну Е) Е-вітамінним преміксом із вмістом токоферолу 370 та 490 мг/гол/добу встановлено істотне збільшення його концентрації в молоці (з 0,08 мкг/мл у контролі до 0,14 та 0,245 мкг/мл у дослідних групах), що вказує на можливість одержання вітамінізованого молока природним шляхом. Також встановлена ефективність впливу додаткової кількості вітаміну Е на зниження концентрації соматичних клітин у молоці, що сприяє підвищенню якості молочної сировини. Так, вміст соматичних клітин у молоці корів контрольної групи становив 600-610 тис/см , а в молоці тварин 2 та 3 дослідних груп 490-500 та 500-510 тис/см3 відповідно, що на 18-20% менше у порівнянні із контролем. Вміст лактози (4,94-5,03%), сухої речовини у молоці корів усіх груп залишався без суттєвих змін. При цьому вміст жиру та білку в молоці корів дослідної групи протягом усього досліду і по завершенні додавання додаткових кількостей вітаміну Е з преміксом мав тенденцію до зростання. Приведены результаты исследования эффективности скармливания повышенных количеств витамина Е в составе премикса коровам в период лактации и его воздействие на некоторые показатели качества и биологическую ценность молока. При обогащении в течение 30 суток рационов коров (за счет основного рациона коровы получали 1600-1700 мг витамина Е) Е-витаминным премиксом с содержанием токоферола 370 и 490 мг/гол/сутки установлено достоверное увеличение его концентрации в молоке (с 0,08 мкг/мл в контроле до 0,14 и 0,245 мкг/мл в опытных группах), что указывает на возможность получения витаминизированного молока естественным путем. Также установлена эффективность воздействия дополнительных количеств витамина Е на снижение концентрации соматических клеток в молоке, что способствует повышению качества молочного сырья. Так, содержание соматических клеток в молоке коров контрольной группы составило 600-610 тыс/см, а в молоке животных 2 и 3 опытных групп 490-500 и 500-510 тыс/см3 соответственно, что на 18-20% меньше по сравнению с контролем. Содержание лактозы (4,94-5,03%), сухого вещества в молоке коров всех групп оставалось без существенных изменений. При этом содержание жира и белка в молоке коров опытной группы на протяжении всего опыта и при завершении добавления дополнительных количеств витамина Е с премиксом имело тенденцию к росту. The article provides the results of studies of the effectiveness of feeding lactating cows with increased amount of vitamin E in the composition of the premix on some indicators of the milk quality and its biological value. With the 30 days enrichment of cows’ ration (due to the basic diet the cows received 1600-1700 mg of vitamin E) E-vitamin premix with tocopherol content of 370 and 490 mg/ head / day found a significant increase in its concentration in milk (with 0.08 mg / ml in the control up to 0.14 and up to 0.245 mg/ml in the experimental groups),that indicates the possibility of obtaining fortified milk in a natural way. Also the efficiency of additional quantities of vitamin E impact to reduce the concentration of somatic cells in milk, thereby increasing the quality of raw milk is set. For example, contents of somatic cells in milk of cows in the control group was 600-610 thousand / cm, and in the milk of animals of the 2d and 3d experimental groups it was 490-500 and 500-510 thousand/cm3, respectively, which is by 18-20% less compared with control. The lactose content (4.94 – 5.03%), the dry matter in milk of cows of all groups remained without significant changes. The content of fat and protein in the milk of cows of the experimental group during the entire experience had a tendency to increase at the completion of further addition of amounts of vitamin E premix as well.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1122
ISSN: 2312-2218
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.