Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Досліджуються взаємозв’язки верховенства права з правами людини та демократією на предмет причинно-наслідкової обумовленості і пріоритетності однієї із складових чи їх рівнозначності або відсутності обов’язкового зв’язку між ними. Розкривається варіативність теоретичних і практичних підходів до розв’язання проблеми. Обґрунтовується пріоритет верховенства права як системоутворюючого і охороняючого принципу по відношенню до прав людини у взаємозв’язку з її обов’язками. Исследуются взаимосвязи верховенства права, прав человека и демократии на предмет причинно-следственной обусловленности и приоритета одной из составных или их равнозначности либо отсутствия обязательной связи между ними. Раскрывается вариативность теоретических и практических подходов к решению проблемы. Обосновывается приоритет верховенства права как системообразующего и охраняющего принципа по отношению к правам человека во взаимосвязи с его обязанностями. The interrelations of the rule of law, human rights and democracy are investigated for causation and priority of one of the components or their equivalence or the absence of an obligatory link between them. The variability of theoretical and practical approaches to solving the problem is revealed. The priority of the rule of law as a system-forming and guarding principle in relation to human rights is correlated with its duties.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, верховенство права, права і обов’язки людини, демократія, «справжня демократія», государственно-правовые дисциплины, международное право, верховенство права, права и обязанности человека, демократия, «истинная демократия», state-legal disciplines, international law, rule of law, human rights and duties, democracy, «true democracy»
Цитування
Горбань В. І. Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини / В. І. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 26.– С. 118–138.