Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1029
Title: ФІЗІОЛОГІЯ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ
Other Titles: ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
PHYSIOLOGY OF SENSORY SYSTEMS
Authors: Іонов, І. А.
Комісова, Т. Є.
Слюсарєв, В. Ф.
Шаповалов, С. О.
Issue Date: 2016
Publisher: Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, ЧП Петров В. В.
Citation: Фізіологія сенсорних систем : метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. до лаб. занять з курсу "Фізіологія людини". Ч. 2 : Фізіологія сенсорних систем / І. А. Іонов, В. Ф. Слюсарев, Т. Є. Комісова [та ін.] ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 44 с. : іл.
Abstract: Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія людини і тварин» розділу «Фізіологія сенсорних систем» для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вузів, а також для студентів природничих факультетів та факультетів фізичної культури, магістрантів, аспірантів. В методичних рекомендаціях розглядаються основні принципи організації і функціонуванні сенсорних систем взагалі і особливості кожної з систем; молекулярні і клітинні механізми трансдукції сенсорних сигналів; проведення і обробка сенсорної інформації в структурах центральної нервової системи; реалізація аферентної інформації в ефекторних реакціях і побудові картини навколишнього світу. Розглядаються також питання еволюції і вікових особливостей у формуванні сенсорного сигналу різних органів почуттів, а також проблеми зміни роботи сенсорних систем при різних типах навантаження. До рекомендацій включені лабораторні роботи по розділах зоровий аналізатор, слуховий аналізатор, руховий аналізатор, вестибулярний аналізатор, шкірна сенсорна система, смакова чутливість, складені у відповідність з теоретичним розділом курсу «Фізіологія сенсорних систем». Роботи розраховані на самостійне виконання їх студентами. Кожний розділ рекомендацій містить теоретичні відомості з теми, опис процедури проведення лабораторної роботи з малюнками та схемами, контрольні питання, тестові завдання та рекомендована література. Після виконання роботи студенти роблять висновки на підставі отриманих експериментальних досліджень. Для контролю рівня знань студентів з пройденого матеріалу в посібнику є контрольні питання. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним студентам, магістрантам та аспірантам вищих педагогічних, біологічних та інших навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной программой по курсу «Физиология человека и животных» раздела «Физиология сенсорных систем» для студентов биологических специальностей педагогических вузов, а также для студентов естественных факультетов и факультетов физической культуры, магистрантов, аспирантов. В методических рекомендациях рассматриваются основные принципы организации и функционировании сенсорных систем вообще и особенности каждой из систем; молекулярные и клеточные механизмы трансдукции сенсорных сигналов; проведение и обработка сенсорной информации в структурах центральной нервной системы; реализация афферентной информации в эффекторных реакциях и построении картины окружающего мира. Рассматриваются также вопросы эволюции и возрастных особенностей в формировании сенсорного сигнала различных органов чувств, а также проблемы изменения работы сенсорных систем при различных типах нагрузки. В рекомендации включены лабораторные работы по разделам зрительный анализатор, слуховой анализатор, двигательный анализатор, вестибулярный анализатор, кожная сенсорная система, вкусовая чувствительность, составленные в соответствии с теоретическим разделом курса «Физиология сенсорных систем». Работы рассчитаны на самостоятельное выполнение их студентами. Каждый раздел рекомендаций содержит теоретические сведения по теме, описание процедуры проведения лабораторной работы с картинками и схемами, контрольные вопросы, тестовые задания и рекомендованную литературу. После выполнения работы студенты делают заключения на основании полученных экспериментальных исследований. Для контроля уровня знаний студентов по пройденному материалу в пособии есть контрольные вопросы. Для студентов биологических специальностей высших учебных заведений. Может быть полезно студентам, магистрантам и аспирантам высших педагогических, биологических и других учебных заведений, где изучают физиологию человека.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1029
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонов І. А. та ін. Фізіологія сенсорних систем.pdf739.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.